Positioner i tværfagligt samarbejde: Pædagogisk Forebyggelsesteam

Cecilie Lous Goth & Ditte Jepsen Thielberg

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet bygger på en interesse i at undersøge, hvordan Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning bliver forvaltet i kommunerne. Pædagogisk, Psykologisk Rådgivnings indsatsen er blevet vi-dere¬udviklet af Fredensborg Kommune, der har valgt at danne et Pædagogisk Fore¬byggelses-team. I teamet har de pædagogiske vejledere til opgave at yde vejledning og videns¬deling, om-kring barnets læringsmiljø i daginstitutionerne. Vi har fundet det interessant, hvordan forskellige faggrupper arbejder tværfagligt i samarbejde med hinanden, for at vejlede til givne problemstillinger. Denne nysgerrighed har åbnet op for, hvordan de pædagogiske vejledere italesætter dette og hvordan de forvalter det i praksis. Hertil er vi kommet frem til denne problemformulering: Hvordan forstår de pædagogiske vejledere deres nye position i Fredensborg Kommune og hvordan forsøger de at forvalte denne? Vi vurderer, at der grundet implementering af den nye Fredensborg model opstår nogle forstå-elses¬problematikker i forhold til, hvordan denne skal forvaltes i praksis. I vores erken¬delsesdata er det blevet tydeligt, at de pædagogiske vejledere har fokus på deres relation til det pædago-giske personale, hvilket vi finder interessant at undersøge nærmere. Derudover op¬levede vi, at de pædagogiske vejledere var opmærksomme på, at de indtog en position som ekspert, men at de ikke ønskede at få tildelt dette prædikat. Dermed vækkede det vores interesse at undersøge, hvorfor dette gjorde sig gældende i deres indbyrdes relation og hvilken betydning det havde for deres arbejde i daginstitutionerne. I forbindelse med indsamling af vores erkendelsesdata foretog vi fire interview, hvoraf det ene var med teamlederen for Pædagogisk Forebyggelsesteam i Fredensborg Kommune og de re¬ste-rende tre var med pædagogiske vejledere fra dette team. Derudover foretog vi observationer i to forskellige daginstitutioner, hvor vi fulgte en pædagogisk vejleder i forvaltningen af de Neuro-affektive Udviklingspsykologiske Strukturerede Sociale Aktivitets forløb. For at svare på vores problemformulering, har vi taget udgangspunkt i Bronwyn Davies & Rom Harrés positioneringsteori for at undersøge, hvordan de pædagogiske vejledere positionerer sig i deres interne- og tværfaglige samarbejde. Derudover har vi anvendt Ernesto Laclau & Chantal Mouffes diskursteori for at undersøge, hvilke diskurser der opstår i Pædagogisk Forebyggel¬ses¬team og i daginstitutionerne. Michel Foucault benyttes til at undersøge, hvordan magtfor¬holdet kommer til udtryk både internt- og tværfagligt mellem de pædagogiske vejledere, Ad¬færd, Kontakt og Trivselsteam, teamlederen og det pædagogiske personale. Gennem udarbejdelsen af specialet kan vi konkludere, at de pædagogiske vejledere har fokus på relationen til det pædagogiske personale. Vi vurderer, at implementeringen af Fredensborg modellen har skabt forvirring omkring deres funktion som vejleder og hvordan denne skal for¬valtes. Derudover kan vi konkludere, at på trods af at de pædagogiske vejledere ikke ønsker prædikatet som ekspert, er dette ikke muligt at undgå, da de i relationen til det pædagogiske personale allerede indtager magtpositioner.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2018
Antal sider92
VejledereJan Kampmann