Patientuddannelse: Hvordan kan vi forstå, det deltagerne med den kroniske sygdom KOL oplever i et lærings- og mestringsforløb, og hvordan har det betydning for deres fremtidige mestring af hverdagslivet?

Pia Møller & Margit Kathrine Andersen

Studenteropgave: Masterafhandling

Abstrakt

Dette projekt handler om patientuddannelse. Tilbud til mennesker med kronisk sygdom fylder meget i de kommunale sundhedsfremme og forebyggelsestilbud. Der er mange forskellige måder at tilrettelægge et patientuddannelses forløb på og der er ikke ret meget viden om, hvad der virker på langt sigt og hvad det er deltagerne oplever betyder noget. Vi har valgt at kigge på et forløb efter lærings- og mestringspricippet, fordi vi undersøge hvorledes disse principper påvirker en gruppe borgere med den kronisk sygdom KOL, og om principperne har betyder for deltagerne hverdagsliv.
Vores Problemformulering har været : Hvordan kan vi forstå det, deltagere med den kroniske sygdom Kol i et lærings- og mestringsforløb oplever, og hvilken betydning det har for deres fremtidige mestring af hverdagslivet.
Vi ønsker at udfordre vores egne forforståelser og anlægger derfor en hermeneutisk tilgang til opgaven.Derudover anvender Bourdieus sociologiske teori om magt, doxa, habitus, felter, kapital. Vi bruger også Antonovskys begreber om oplevelse af sammenhæng og Illeris læringsteori til at analysere empirien.
Empirien henter vi fra 3 individuelle interview med deltagere, der har været på lærings- og mestringsforløb for borgere med KOL for et år siden, et fokusgruppeinterview med 6 undervisere og observation af en undervisningsgang.
Vores konklusion er, at det betyder noget, at der er en god stemning på holdet og et stort fællesskab om at have den samme sygdom eller de samme udfordringer. Det er fællesskabet, der har den største betydning, det at kunne spejle sig i andre med samme sygdom. At kunne træne med andre og fortsætte træningen, det har stor betydning for hverdagen fremadrettet sammen med, at få forståelse for egen sygdom via faglig viden og erfaringsviden. Deltagernes paratheden til indgå i et lærings- og mestringsforløb er vigtig for, at de får noget ud af at deltage.
Underviseres sundhedspædagogiske kompetencer har også en stor betydning for læringsprocessen og hermed og mestringsprocessen, så deltagerne igen kan se mening og sammenhæng i hverdagen. Samspillet mellem de to undervisere, fagpersonen og den erfarne patient får erfaringsviden og faglig viden til at gå hånd i hånd.
Vi finder at inddragelse af den erfarne patients fortællinger i undervisningen er vigtigt for deltagernes læringsproces og vil derfor anbefale at kendskabet til lærings- og mestrings principperne udbredes nationalt.

UddannelserMaster i Sundhedsfremme (MSF), (Masteruddannelse) Master
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2017
Antal sider64
VejledereCharlotte Bech Lau

Emneord

  • Patientuddannelse
  • læring og mestring
  • kronisk sygdom
  • erfaren patient
  • erfaringsviden