PÅ - En præpositionskontekstundersøgelse på pås præmis

Camilla Hviid Ahrensbøll

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

DANSK (English will follow): Dette speciale undersøger sproglige konstruktioner der indeholder præpositionen ”på”. Dels for at finde ud af om der er forskel på de konstruktioner der kan udtrykkes både med og uden præpositionen, men også for at se hvordan det adverbielle ”på” kan tolkes i sin sammenhæng og hvilken rolle ”på” spiller i sætningsemner med sproghandlingsværdi. Problemformuleringen lyder: Hvilken funktion udfylder “på” i de udvalgte konstruktionstyper? Og hvad betyder “på” for konstruktionens udtryk og indhold? Det jeg har fundet ud af er at der findes flere konstruktioner der ikke umiddelbart har andet end ”på” til fælles. Der er ”på” der indgår en alliance med verbet, ”på” som adled med forskellige funktioner, ”på” som adverbium og ”på” som en vigtig del af et toleddet sætningsemne. Det er de funktioner jeg har fundet i specialets empiri. Der findes med garanti langt flere. De forskellige konstruktioner undersøges (som beskrevet nedenfor) for hvilken indflydelse ”på” har på sætningens udtryk og indhold. I alliancen mellem ”på” og verberne er det verberne der er regenten. Det er divalente verber der tillader objekt, men ikke alle der tillader en middelbar tilknytning, omvendt er det heller ikke alle verber der tillader den direkte tilknytning og derfor kræver et ”på” eller en anden præposition for at kunne tage objekt. Når verbet accepterer begge objekter forandres verbets transitivitet; middelbare objekter er en intransitiv konstruktion. Dette skift fra transitiv til intransitiv kan foranledige et skift i verbalets modus (tilstand, aktivitet, handling) – men gør det ikke altid. Denne skelnen har jeg fundet hos Per Durst-Andersen og Michael Herslund fra artiklen The syntax of Danish verbs: Lexical and syntactic transitivity (1996). Transitivitetsskiftet kan dog gøre en forskel for hvilket materiale objektet kan bestå af, samtidig med at der ligeledes kan skelnes i mellem en generel betragtning der ikke kan betragtes som en tilstand, men som en hvilende aktivitet, og en aktiv aktivitet. Samtidig bærer ”på” en status af en standardpræposition som er mere anvendelig, og derfor vælges oftere end andre præpositioner. Valget af det intransitive udtryk kan også foranledige en forandring i verbets betydning. I de konstruktioner hvor verbet ikke er det styrende element har ”på” vi visse tilfælde en mere fremtrædende rolle i forhold til de entiteter der står på hver sin side. Her handler det om konstruktionsgrammatik og konstruktioners indvirken på udtrykkets betydning og mening. I visse situationer kan ”på” sammenlignes med en fokuskonstruktion og andre steder som en art genitiv (men det er ikke en genitiv konstruktion!). Her anvender jeg Peter Juul Nielsens konstruktionsbegreb (2005), men også Erik Hansen og Lars Heltofts Grammatik over Det Danske Sprog (2011), der både anvendes til konstruktionsgrammatikken og til transitivitets- og valensbeskrivelserne ovenfor. Specialet skriver sig ind i det funktionelle grammatiske videnskabsparadigme der betragter sproget ud fra et holistisk synspunk hvor udtryk og indhold hører sammen; altså at det grammatiske og semantiske spiller sammen med det pragmatiske i forbindelse med sprogets brug i konkrete kontekster. Det metodiske og teoretiske grundlag er således forankret i det funktionelle paradigme. ENGLISH ABSTRACT: This thesis examines grammatical constructions consisting of the Danish preposition på (eng. on) partly to find out whether there are differences between the meaning expressed in constructions with or without the preposition, but also to see how other constructions e.g. på as an adverb, can form the interpretation of the sentence. Thus the research question asked in this thesis is: which functional role does the preposition på play in the grammatical constructions it appears? The project operates within the scientific framework of the Danish functional linguistics and investigates language in use in order to provide knowledge on how language structures produce meaning on both the grammatical, semantic and pragmatic level as a coherent system. The results show that there are several constructions in Danish with nothing in common other than the lexeme på. På appears e.g. in combination with the verb (valency and transitivity) as subordination with various features or på as adverb or på as an important part of sentence fragments. These are the features I have found in the empirical data. The combination of på and verbs is a matter of valency and transitivity. Divalent verbs allow for an object. Some verbs support both constructions with either direct object (O) or prepositional object (PO) (transitive or intransitive mode), as also Per Durst-Andersen & Michael Herslund as investigated in the article The syntax of Danish verbs: Lexical and syntactic transitivity (1996). Some do not allow the alternation (O/PO) – some requires either one or the other. The shift from transitive (O) to intransitive (PO) can cause a shift in verbal mode (state, activity, action) – but only in some verbal expressions. Then the PO constructions can exclude some grammatical material as object or mark if it’s a general assumption (an activity on hold or a active activity but not an action) or an ordinary activity. Another result is that på is used as a default preposition used to make the meaning of the verb more specific. The verbs that can do an alteration (O/PO) can end up with two very different meanings. Other constructions that do not contain a verb as a central player are called prepositional construction. Here I investigate the construction principles in a functional manner – following the example of Erik Hansen & Lars Heltoft (2011) and Peter Juul Nielsen (2005). Here does på also have a variety of functions. In some constructions på can easily be compared to the genitive case (but it is not a genitive case) or to focal constructions. As an adverb på has the role of pointing out an abstract point whose true meaning is left unsaid in the context. Lastly can på appear in sentence fragments, where på has the function of applying one thing to another, and in this way make “the move” in the utterance.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 sep. 2015

Emneord

 • Grammatik
 • Konstruktion
 • Funktionel grammatik
 • Funktionalisme
 • Sproglig analyse
 • Præpositioner
 • Grammatisk analyse
 • Adverbier
 • Præposition
 • Småord
 • Konstruktionsgrammatik
 • Adverbium