OPSTILLING AF DAISY MODELLEN TIL SIMULERING OG REGULERING AF NITRATUDVASKNINGEN I OPLANDET TIL BOLBRO BÆK

Camilla Merkel

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I projektet bliver det undersøgt, hvorvidt de hidtidige virkemidler i Vandmiljøplan II, der er etableret i forbindelse med forvaltningen af kvælstof, også i fremtiden kan benyttes i reguleringen af nitratudvaskningen. Samtidig vil det blive undersøgt, om og hvordan den dynamiske model Daisy kan benyttes som værktøj i reguleringen af nitratudvaskningen. Formålet er at undersøge, om Daisy modellen kan beskrive det fysiske system i oplandet til Bolbro Bæk tilstrækkeligt til at kunne anvendes som redskab i prioriteringen af indsatsen i oplandet og være et redskab i forvaltningen til at planlægge og prioritere indsatsen mod nitratforurening. Det konkluderes, at Daisy modellen kan beskrive det fysiske system tilstrækkeligt til at kunne anvendes som redskab i forvaltningen til at planlægge og prioritere indsatsen mod nitratforurening på regionalt niveau. Daisy modellen simulerer den gennemsnitlige nitratudvaskning over en periode på 5 år med en usikkerhed på ± 36 kg N/ha i forhold til Sønderjyllands Amts opgørelse af nitratudvaskningen fra jordvandsstationerne, der er baseret på målte nitratkoncentrationer og en beregnet perkolation. Modellen er et effektivt redskab til at skabe relationen mellem nitratudvaskningen og klima, jordbundstype samt dyrkningspraksis. Dermed kan modellen som redskab i reguleringen være behjælpelig, når nitratudvaskningsniveauet skal vurderes, og samti-dig er det muligt at anvende modellen i en proaktiv forvaltning af nitratudvaskningen, når der skal fastsættes kvælstofnormer for afgrøderne og harmonikrav eller ved udpegning af særligt sårbare arealer fra landbrugsdriften.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereNiels H. Jensen & Børge Klemmensen

Emneord

  • Regulering
  • Nitratudvaskning
  • Bolbro Bæk
  • DaisyGIS
  • Arealanvendelse