Om ansattes oplevelser af at være ansat under en rygepolitik: Hvordan oplever de ansatte, der ryger, at være underlagt den nye rygepolitik på arbejdsplads 1, og hvilken betydning har denne politik for rygerne?

Patrick Pascal Nygaard, Marlene Røddik & Mette Skadhede Kaasgaard Solvang

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Resumé
Dette projekt søger at besvare følgende problemformulering:
Hvordan oplever de ansatte, der ryger, at være underlagt den nye rygepolitik på arbejdsplads 1, og hvilken betydning har denne politik for rygerne?
Der er i projektet indtaget en kritisk teoretisk tilgang for at skabe en kritik af rygepolitikkens omfang og grundlag. Til indsamling af empiri er der benyttet den kvalitative metode og er i praksis udført med to semi-strukturerede interviews. Interviewene er foretaget med to informanter der begge ryger, og som arbejder i en organisation, der for nylig har indført ny rygepolitik, der griber ind i såvel informanternes arbejdsliv som privatliv. Empirien er belyst i en tredelt analyse med temaerne ”governmentality, modmagt og panoptikon”, ”sundhedsforståelser” samt ”stigmatisering”. Der er i analysen trukket på teoretiske forståelser fra Foucault, samt fra en rapport fra sundhedsstyrelsen omhandlende risikoen for stigmatisering i forbindelse med forebyggelse. Ud fra analysen kan det konkluderes at informanterne generelt føler at rygepolitikken er meget indgribende, og at denne bidrager til en følelse af panoptisk overvågning. Derudover stemmer den sundhedsforståelse der er indlejret i rygepolitikken ikke overens med informanternes og de oplever denne som meget snæver. Ud fra projektets valgte definition af stigmatisering kan informanterne siges at være stigmatiserede, da de oplever mærkning, stereotypisering, tab af status, ulige magtforhold, samt udviser nogle følelsesmæssige reaktioner.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato14 dec. 2018
Antal sider74
VejledereKasper Andreas Kristensen

Emneord

  • Rygepolitik, arbejdsplads, stigmatisering, rollemodeller, modmagt