Oliespild i danske farvande

Thor-Bjørn Ottosen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Den stigende mængde transporteret olie gennem de danske stræder, Danmarks geografi og marine geologi, samt det forhold at Danmark har en meget stor mængde fuglehabitater, gør at Danmark i fremtiden vil være udsat for en risiko for marin olieforurening. Der er igennem de senere år blevet udarbejdet flere rapporter om den betydning, forbedring af sejladssikkerheden har for at ned- bringe sandsynligheden for at olieudslip opstår. Til gengæld er der ikke skrevet meget om muligheden for at begrænse skaden af et olieudslip, når et sådant er opstået, og dette er derfor genstandsområde for denne rapport. Det konkluderes i Forsvarsministeriets kapacitetsundersøgelse vedrørende havmiljø side 54 at ”Det vurderes (. . . ), at det er vigtigt at kombinere forebyggende sejladssikkerhedsmæssige foranstaltninger med et effektivt beredskab for at opnå maksimal miljøbeskyttende effekt.” I rapporten sammenlignes det danske beredskab med målsætningerne i HELCOM rekommandation 11/13, som er en overvejende operationel målsætning. Det er rapportens mål at analysere om det danske beredskab til bekæmpelse af olieforurening på havet stadig er effektivt, hvis man opererer med et bredere effektivitetsbegreb, hvor også de økologiske og økonomiske sider inddrages. Dette gøres ved at analysere om det danske beredskab til bekæmpelse af olieforurening på havet anvender den mest effektive teknologi. Igennem et litteraturstudie opbygges en ny definition af en effektiv teknologi i sammenhæng med olieforurening. Det vurderes dernæst ligeledes igennem et litteraturstudie, hvilke tilgængelige teknologier der er mest effektive, og indenfor hvilket domæne de enkelte teknologier er mest effektive. Herefter gennemføres et case studie om det danske oliespildsberedskab for at analysere, hvilken teknologi der anvendes i dag. Kilderne til case studiet består af interagerende observation foretaget på en af SOK’s store miljøskibe under en samarbejdsøvelse, samt nogle interviews med ansatte ved SOK operationsbunker i Århus. Ved en sammenligning af viden om teknologiernes effektivitet med den anvendte teknologi kan det afgøres, i hvilken grad det danske oliespildsberedskab anvender den mest effektive tilgængelige teknologi. Det konkluderes, at det danske oliespildsberedskab i nogen grad anvender den mest effektive tilgængelige teknologi, men at der kunne opnås en højere ef- fektivitet ved en tilpasning af beredskabet til anvendelse af en større palet af teknologier i relation til omstændighederne under hvilke oliespildet er sket.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 jan. 2010
VejledereNiels Schrøder & Bente Kjærgård

Emneord

  • Søværnets Operativ Kommando
  • Olieforurening
  • Teknologianalyse
  • Oliespild
  • In-situ burning
  • Dispergering
  • SOK