Offentlighed i TV2 - et spørgsmål om legitimitet

Sara Isabel Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Studiedokumentation I dette projekt vil det blive undersøgt, hvilken rolle den nye offentlighedslov spiller for den demokratiske legitimitet, og om TV2´s undtagelse fra aktindsigt i den nye offentlighedslov udfordrer denne legitimitet. Den nye offentlighedslov blev vedtaget tilbage i juni 2013, og trådte i kraft den 1. januar 2014. I forbindelse med den nye offentlighedslov har man valgt at undtage 58 statsejede virksomheder fra aktindsigt, heriblandt TV 2/Danmark A/S. Det er med udgangspunkt i denne lov, vi har valgt at bygge vores projekt op. Projektet har vi valgt at lave som et casestudie, og i den forbindelse har vi valgt at tage udgangspunkt i TV2 som vores case. Vi har derfor valgt udelukkende at arbejde ud fra den kvalitative metode. Opgaven er bygget op omkring tre delspørgsmål, som fører til en samlet besvarelse vores problemformulering. I første del af opgaven bliver der redegjort for og diskuteret, hvorfor vi har en offentlighedslov i Danmark og yderligere lovens formål og relevans for det danske demokrati. I anden del af opgaven behandles argumenterne for og imod TV2´s undtagelse fra aktindsigt. Disse argumenter opstilles ved inddragelse af de to gennemførte interviews, og der redegøres hermed for parternes forskellige argumenter. Vi har interviewet henholdsvis Lisbeth Qvist, som er juridisk chef hos TV2, og forskningschef Oluf Jørgensen som er mediejurist ved Danmarks Medie - og Journalisthøjskole. Disse to personer repræsenterer i opgaven, sagens to parter og bliver hermed brugt som repræsentanter for sagens generelle synspunkter. Yderligere bliver dele af den nye offentlighedslov diskuteret og vurderet, og vores case sættes op imod konsekvenserne af den nye lov. Tredje og sidste del af vores opgave består af en normativ vurdering af, hvorvidt undtagelsen af TV2 fra aktindsigt kan kaldes legitim. I denne analyse behandles argumenterne for og imod undtagelsen, som blev belyst i henholdsvis analysedel et og to. Vi forsøger hermed, med udgangspunkt i disse argumenter, at vurdere hvorvidt det er legitimt at undtage TV2 fra aktindsigt i den nye offentlighedslov. Til besvarelse og vurdering af dette inddrages de tre teoretikere Jürgen Habermas, Robert Nozick og David Beetham og deres respektive teorier. Vi gør brug af Beethams typologi om legitimitet, som tager udgangspunkt i Max Webers teori omhandlende samme emne. Denne teori danner grundlag for legitimitetsvurderingen, da vi tager udgangspunkt i denne definition af normativ legitimitet. Vi gør yderligere brug af Habermas’ offentlighedsteori og herunder hans syn på borgerlig offentlighed i demokratiet. Slutteligt gør vi brug af Nozicks teorier om minimalstaten og konkurrenceevne. Ved inddragelse af ovenstående teorier som har til formål at supplere hinanden og at repræsentere forskellige samfundsopfattelser, forsøger vi at vurdere den samlede legitimitet af TV2’s undtagelse. Disse teorier sammenstillet med interviewsvarene danner grundlag for en endelig vurdering af graden af legitimitet for den nye offentlighedslov og af TV2’s undtagelse fra aktindsigt. I besvarelsen af vores problemformulering: Hvilken rolle spiller den nye offentlighedslov for den demokratiske legitimitet, og udfordrer TV2’s undtagelse denne legitimitet? kan vi konkludere, at både argumenterne for og imod TV2’s undtagelse indeholder en grad af legitimitet. Vurderingen af den samlede grad af legitimitet for undtagelsen afhænger i høj grad af hvilket samfundssyn, der benyttes og hermed hvilken legitimitetsdefinition der tages udgangspunkt i. Yderligere kan man tale om at TV2 indtager en dobbeltrolle, grundet deres status som statsejet medievirksomhed og deres ønske om undtagelse. Problematikken består i, at man i TV2 både ønsker at tage højde for virksomhedens markedsposition og de journalistiske idealer om åbenhed. Dog kan beslutningen om undtagelse både kritiseres og legitimeres, alt afhængig af hvilke briller der kigges igennem.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2014
VejledereCarina Saxlund Bischoff

Emneord

  • TV2
  • Offentlighedsloven
  • aktindsigt
  • Habermas