Nye muligheder? - Asylaftalen 2012

Ina Wendelboe, Marie Hohnen, Ida Bille, Clara Drowe & Mathias Norden Larsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resume Denne projektrapport undersøger forskellige forklaringer på, hvorfor kun få asylansøgere benytter sig af asylaftalen fra september 2012: ”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for asylansøgere”. Asylaftalen har til formål at forbedre asylansøgernes vilkår under deres ophold i Danmark, ved at give en begrænset gruppe tilladelse til at bo og arbejde uden for asylcentre-ne. Implementeringen af aftalen begyndte i maj 2013, men det viste sig, da vi påbegyndte vo-res projekt i august 2013, at meget få asylansøgere benyttede sig af den. Derfor søger denne projektrapport at komme med forklaringer på asylansøgernes nuværende lave tilslutning til aftalen. Dette vil ske ud fra to adskilte analyser, der til sidst sammenfattes i en konklusion. Gennem en policy-analyse forklares, hvordan den politiske proces omkring udarbejdelsen af aftalen har set ud. Denne peger på, at aftalepartierne både har formuleret en aftale, der ikke er økonomisk attraktiv, den er desuden svagt implementeret og så indeholder den nogle kriteri-er, som asylansøgerne ikke vil opfylde. Det største problem her er primært et medvirke-krav, som betyder, at asylansøgerne skal skrive under på frivillig hjemrejse ved afslag på asyl, for at få muligheden for at bo og arbejde uden for centrene. Den empiriske analyse, ved hjælp af Bourdieus teoretiske begreber; felt, habitus og kapital, peger på, at asylansøgerne, ved an-komsten til Danmark, mødes af nogle nye sociale strukturer, som de ikke er vant til, og ligele-des bliver de mængder af kapital asylansøgerne besidder, ikke anerkendt på samme måde i det danske asylfelt som i hjemlandet. Asylansøgerne har derfor en manglende forståelse for asylfeltets regler og normer, som fører til et sammenstød mellem asylansøgernes habitus og de nye sociale strukturer. Det skaber nogle begrænsninger i forhold til asylansøgernes hand-linger i asylfeltet, fordi de ender med at mangle både økonomisk, social og kulturel kapital i forhold til at have mulighed for at forstå og benytte sig af asylaftalen. Det største problem i denne sammenhæng, skyldes at asylansøgerne ikke har lyst til at skrive under på kravet om frivillig hjemrejse ved afslag på asyl. Begge analyser peger altså på, at medvirke-kravet er den største grund til, at kun få asylansø-gere har lyst til at benytte sig af aftalen. Dog skal det også nævnes, at en besværlig ansøg-ningsproces til job og bolig, en ukoordineret implementering, flerartede intentioner hos afta-lepartierne, manglende social, kulturel og økonomisk kapital hos asylansøgerne og nogle ude-frakommende faktorer som fx høj arbejdsløshed, også gør at aftalen ikke benyttes i højere grad.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2013
VejledereJesper Visti Hansen

Emneord

  • Rohleder
  • Bourdieu
  • Asylpolitik
  • felt
  • Asyl
  • Øget fokus på udrejse nye muligheder for asylansøgere
  • Asylcenter
  • policy
  • Habitus