Nabo til GMO. Et speciale om regulering af dyrkning af genmodificerede sukkerroer

Helen Witt Qvist

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Formålet med specialet er at diskutere konsekvenser af en fremtidig implementering af adskillelsen mellem dyrkning af GM-sukkerroer og ikke-GM-sukkerroer. Det gør vi på baggrund af en tresidet undersøgelse, som omfatter kritisk gennemgang af grundlaget for regulering af GM-sukkerroer, ni kvalitative interviews og simuleringer for landskabsudvikling. Den første del indeholder en kritik af de nuværende og fremtidige reguleringsinstrumenter set på baggrund af forsigtighedsprincippet. Vi diskuterer, om et forsigtighedsprincip kan anvendes i en fremtidig regulering i sameksistens mellem dyrkning af GM-sukkerroer og ikke-GM-sukkerroer, og fremkommer med konkrete anbefalinger til, hvordan reguleringen kan udmøntes i praksis. Den anden og tredje del er case studiet, som tager udgangspunkt i et område på Lolland, der danner baggrund for analyse og diskussion. I den anden del diskuterer vi på baggrund af simuleringen, hvilke konsekvenser GM-dyrkningen kan få for arealanvendelsen, hvilket sættes i relation til den dominerende landskabsstruktur her i landet. Den tredje del omfatter analyse af interviews med sukkerroedyrkerne om deres nuværende erfaringer med dyrkningspraksisser og de praksisser de skal tilføje ved dyrkning af GMsukkerroer. Yderligere analyserer vi de mulige forandringer, der kan være i form af sociale relationer mellem dyrkere, som dyrker GM-sukkerroer i forhold til dem, der ikke dyrker GMsukkerroer. In english: The aim of this dissertation is to discuss the consequences of a future implementation of a separation between the growth of GM sugar beets and non-GM sugar beets. Our basis is a three-sided study comprising a critical examination of the reasons for adjustment measures for GM sugar beets, nine qualitative interviews as well as simulations for landscape development. The first part includes a critical view of existing and future adjustment tools based on the precautionary principle. We discuss whether a precautionary principle can be used in a future adjustment along with growth of GM sugar beets and non–GM sugar beets, and put forward concrete recommendations as to how the adjustment can be put into practice. The second and third part is the case study, which takes as its starting point a specific area of Lolland and uses it as a background for analysis and discussion. In the second part we discuss - in the view of the simulation - the possible consequences on the usage of farm land caused by the growth of GM sugar beets, and this is related to the predominant structure of landscape in this country. The third part comprises an analysis of interviews made with sugar beet farmers regarding their present experience with growing crops and the practice they must adopt when growing GM sugar beets. Furthermore we analyse the changes that may take place in the form of social relations between farmers who grow GM sugar beets as opposed to those that do not.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2004
VejledereInger Stauning, Jesper Brandt & Erling Jelsøe