Nærsproglig tekstanalyse i gymnasiet - en forudsætning

Gabriele Ask Domenico Amatulli

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Nærværende afhandling søger at belyse hvordan man kan introducere funktionelt grammatiske og pragmatiske analyseværktøjer i danskunder-visningen i gymnasiet. Afhandlingen er overordnet delt op i tre dele: en videnskabsteoretisk, en sprogteoretisk og en didaktisk. I den videnskabs-teoretiske del redegøres der for den funktionelle strukturalisme som viden-skabsteoretisk udgangspunkt, og for hvordan afhandlingen i den tager sit afsæt. I den sprogteoretiske præsenteres en række nærsproglige værktøjer hvis analytiske potentiale eksemplificeres gennem analyser af en række for danskundervisningen i gymnasiet relevante, skønlitterære tekster. I den didaktiske del redegøres der for et minipraktikforløb på Ordrup Gymna-sium der bestod af: formidlingen af værktøjerne i forbindelse med under-visning, de didaktiske overvejelser dertil knyttet og de afledte erfaringer. Afslutningsvis redegøres der for hvordan den nærsproglige tilgang til tekst-analyse kan anvendes i gymnasieundervisningen på baggrund af en diskus-sion af erfaringerne fra praktikforløbet.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 feb. 2014
VejledereLars Heltoft

Emneord

  • Nærsproglig analyse, gymnasiet, dansk, funktionel grammatik, didaktik