Når madmarkeder rykker ud i byens rum - en oplevelse af WestMarket: En oplevelse af WestMarket

Christian Tranberg Hansen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Med dette speciale har vi undersøgt processer, der udfolder sig og opstår i skabelsen af madmarkedet WestMarket i en offentlig tilgængelig arkade på Vesterbro og de virkninger, processerne medfører.

Med afsæt i en teoretisk forståelse af sted inspireret af Tim Cresswell og Doreen Masseys pluralistiske stedsforståelser undersøgte vi, hvordan arkaden og madmarkedet er interdependente størrelser. Empirisk griber vi dette an gennem et etnografisk feltstudie, der forsøger at indfange madmarkedets virkninger og stemninger i situationelle sammenføjninger. Gennem inddragelse af informanter, som i forskellige typer af interview deler deres forståelser og oplevelser af madmarkedet, sigtede vi mod at finde gentagelser og tendenser i assemblagerne. En gennemgående tematik var, hvordan oplevelserne af WestMarket med dets udtryksløse gange, kliniske indretning, praktiske interiør og historie som falleret storcenter, kunne forstås i lyset af Marc Augés transitrumsperspektiv.

Vi undersøgte, hvordan dette i samspil med markedets kommercialisering og prissætninger resulterede i, at informanterne oplevede WestMarket inautentisk og i forlængelse heraf distancerede markedet fra Vesterbro. Dette belyste vi teoretisk med henholdsvis Ning Wangs autenticitetsforståelser, Edwards Relphs forståelse af autenticitet og tilhørsforhold og David Harveys begrebsapperat om homogenisering af byen. Endvidere undersøgte vi, hvordan WestMarkets stedskvaliteter bidrog til forhandlinger om adfærd i det offentlige tilgængelige, men dog private, byrum. Dette gjorde vi med afsæt i Don Mitchell og Lynn Stahaeli syn på offentlige steder i samspil med Harveys, Jesper Pagh og Fran Tonkiss forståelser af, hvordan kommercialisering af offentlige rum ændrer borgere til forbrugere og strukturerer rummet efter forbrugskodeks. Nogle af informanterne oplevede en tvungen eksklusion, mens andre fremhævede at livet, WestMarket tilførte arkaden, bidrog til inklusion gennem tryghed. Vi erfarede, hvordan disse forståelser og arkadens flerfunktionelt for en stund, skabte fundamentet for det, Arnold Reijndorp og Maarten Hajers kalder et public domain: Et rum, hvori mangfoldige grupperinger kan sameksistere - som borgere og forbrugere. Dog blokerede markedets mennesketomhed som oftest for at kulturelle udvekslinger kunne foregå. WestMarkets stedsspecifikke materielle, symbolske, sociale, og temporale egenskaber påvirkede kontinuerligt inklusion og eksklusion fra dette offentlig tilgængelige sted.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 jun. 2017
Antal sider107
VejledereMathilde Dissing Christensen

Emneord

  • oplevelsesplanlægning
  • byplanlægning
  • byrumsanalyse