MVJ-programmets integration af naturhensyn i landbrugspolitikken. Med case i Polen

Keld Koustrup Sørensen & Torsten Zink Sørensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Rapporten undersøger, hvilke muligheder og barrierer der eksisterer i den fælleseuropæiske landbrugspolitik, for at MVJ-programmet kan integrere naturhensyn. Metodisk anvendes der kvalitative interview, feltture samt litteraturanalyse. Teoretisk tages der udgangspunkt i Wilson et al’s (1999) analyseramme om parametre af betydning for den nationale implementering af MVJ-programmet. Rapporten indtager en kritisk og strategisk analysevinkel, ved at analysere på et nyt østeuropæisk medlemslands optagelse i EU. Polen er valgt som case, på et land der har store og udbredte naturværdier, og hvor kun en mindre del af disse fremover vil blive beskyttede af EU’s naturbeskyttelsesdirektiver (Natura 2000). Polens naturværdier er bl.a. betingede af en fortsat ekstensiv landbrugsdrift på vedvarende græsarealer i form af græsning og høslæt. Med case i Polens implementering af CAP vurderes, hvorvidt MVJ-programmet substantielt vil kunne integrere naturhensyn gennem bevarelse af vedvarende græsarealer via MVJordningernes græsnings- og høslætsaftaler. Rapporten har 3 analyseniveauer, inden for hvilke barrierer og muligheder, for MVJ’s integration af naturhensyn i CAP, undersøges. Det drejer sig om: 1) EU-niveauet. Her fremlægges og vurderes de seneste ændringer af CAP (midtvejsreformen af Agenda 2000), for den direkte støtte og for landdistriktsforordningen, i forhold til deres muligheder og barrierer for integration af naturhensyn. Dernæst præsenteres design af naturvenlige MVJ-planer fra udvalgte EU-15 lande for herved at få indblik i MVJ’s naturbeskyttelsespotentiale. 2) National-niveauet. Der består af en undersøgelse af Polens naturgrundlag, landbrugssektor, erfaringer med MVJ-pilotprogrammer og implementeringen af CAP. Herunder kriterier for udbetaling af den direkte støtte, miljøbetinget støtte, graduering, indførelsen af produktionslofter samt Polens MVJ-programs udformning i form af udbredelse, MVJ-planer, MVJ-ordninger samt aftalevilkår og støtteudregning. 3) Landmands- og arealniveauet. Her analyseres barrierer og muligheder, for polske landmænds deltagelse i MVJ-ordningerne, i forhold til deres videns- og uddannelsesniveau, landbrugsrådgivning, overholdelse af kodeks for God landbrugspraksis mv. Desuden inddrages erfaringer fra udvalgte EU-15 lande. Rapporten præsenterer en diskussion af CAP’s enkelte elementers muligheder og barrierer for bevaringen af vedvarende græsarealer i Polen. Samlet vurderes MVJ-programmet, at have et svagt potentiale for at kunne integrere naturhensyn i CAP på kort sigt (inden 2007) på grund af et lavt ambitionsniveau og få afsatte midler. Den direkte støtte introduceres dog på en relativ miljøneutral måde, via en generel arealbetalingsordning (SAPS) der også tilgodeser vedvarende græsarealer. På mellemlangt sigt (2010-13) er der forbedrede muligheder for mere substantiel naturintegration, pga. overførsel af midler til landdistriktsprogrammet, fra den direkte støtte via graduering, og pga. ikrafttræden af forpligtelser til national polsk konkretisering af betingelser for Miljøbetinget støtte mv. Men den fremtidige succes af MVJprogrammet vil stadig afhænge af hvor attraktivt ordningerne udformes, og landmændenes villighed til at deltage i MVJ. I en overgangsperiode (2004-2010) vil der således være en betydelig risiko for, at MVJprogrammet ikke vil være i stand til substantielt at kunne integrere naturhensyn i Polens implementering af CAP.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2004
VejledereBørge Klemmensen & Bente Kjærgård