Mulig forbindelse imellem TAS2R38 og type II diabetes: Possible association between TAS2R38 and type II diabetes

Betül Cinar, Camilla Nyby, Christina Hendrup Andersen, Jvaria Afzal, Katja Sander Jensen, Louise Dannemann Jørgensen & Marie Sandvik Loft

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstrakt Projektet udføres som et pilotprojekt og har til formål at undersøge, hvorvidt der er en forbindelse imellem TAS2R38 og bittersmagsperceptionen. Derudover undersøges, om der er en sammenhæng mellem taster/nontaster-genstatus og udviklingen af livsstilssygdommen type II diabetes. Problemstillingen besvares gennem litteraturstudier og eksperimentelt arbejde i form af PCR og gelelektroforese. I dette ønskes det påvist, om evnen til at smage bitre substanser afhænger af TAS2R38. Forskere har påvist en sammenhæng mellem TAS2R38-genvarianter og bittersmagsperceptionen hos mennesker. På baggrund af statistik, udarbejdet over smagstests og spørgeskemaundersøgelser ses, at 39 % af type II diabetespatienter var tastere sammenholdt med kontrolgruppen, hvor 36 % var tastere. Det lykkedes os ikke at finde en sammenhæng mellem taster/nontaster-status, valg af fødevarer og BMI, hvorfor en direkte forbindelse mellem TAS2R38 og risikofaktorer for type II diabetesforekomst ikke kan fastslås. Dog lykkedes det at finde en sammenhæng mellem forhøjet BMI og type II diabetes. Altså kan der konkluderes, at der ikke ses en entydig sammenhæng mellem genstatus, valg af fødevarer og udviklingen af livsstilssygdommen. Abstract This project is carried out as a pilot study. The purpose is to examine whether or not there is an association between TAS2R38 and the perception of bitter taste. In addition the possible connection between the taster/nontaster status and the development of type II diabetes will be investigated. We seek to answer the problem through literature studies and experimental work by PCR and gelelectroforesis. Thereby we wish to establish if the ability to perceive bitter substances depends on TAS2R38. Scientists have demonstrated an association between TAS2R38 gene variants and the bitter taste perception in humans. Based on statistical work obtained from taste tests and questionnaires, we have shown that 39 % of the type II diabetics were tasters whilst 36 % of the control group were tasters. We did not succeed in finding any coherence in taster/nontaster status, food preferences and BMI which is why an association between the genetic status of TAS2R38 and the occurence of risk factors associated with type II diabetes cannot be determined. However, a connection between enlarged BMI and type II diabetes has been found. In conclusion there is no unambiguous association between genetic status, food preferences and the development of type II diabetes.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jun. 2008
VejledereNiels Schrøder

Emneord

  • TAS2R38
  • type II diabetes