Motiverne bag faglig organisering

Anders Schønemann

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Formålet med projektet er at undersøge, hvorfor – eller hvorfor ikke – lønmodtagerne og ledige vælger at indmelde sig i en aftalebærende faglig organisation og i forlængelse heraf at undersøge, hvordan disse motiver har ændret sig de seneste år. Afsættet herfor er en to-leddet analyse; en delanalyse hvori jeg, på baggrund af Jon Elsters begrebsapparat med fokus på kollektiv handlen, opstiller udvalgte empirisk forankrede typologisk-teoretiske motiver for indmeldelse i en overenskomstbærende fagforening. Og en delanalyse af hvordan disse motiver har undergået en forandringsproces som en konsekvens af et historisk-kulturelt værdiskifte fra et kollektivistisk til et mere individualistisk betonet samfundsetos. Tilsammen gjorde de det muligt at anskueliggøre dels, hvordan både sociale normer og strengt rationelle og egennyttemaksimerende kalkuler er afgørende komponenter i stand til at kontrastere den iboende tilskyndelse til at free ride, der er indlejret i det faglige samarbejde grundet de kollektive områdeoverenskomsters karakter, hvori alle er dækket uanset medlemsstatus. Og dels hvordan motiverne, der ligges til grund for det faglige medlemskab, er undergået en forandringsproces, der virker undergravende for tilskyndelsen til at melde sig under den traditionelle fagbevægelses faner.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 jan. 2013
VejledereAzhar Hussain

Emneord

  • Fagbevægelsen, motiver