Mobilitet i København - et studie af strøggaden og dens potentiale: Mobility in Copenhagen - a study of the community street and its potential

Michael Højgaard Bang, Michael Fagerberg Thykier, Benjamin Dane & Rune Stürup Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract Dette projekts formål er at undersøge, hvordan mobiliteten i Københavns Kommune kan forbedres gennem et casestudie af strøggaden på Nørrebrogade. Der tages udgangspunkt i mobilitetsbegrebet, som det defineres af Freudendal-Pedersen og Drewes Nielsen, og Nørrebrogade undersøges på bag-grund af Anthony Giddens’ strukturationsteori og hans definition af det sociale system. Gennem en dokumentanalyse vurderes Københavns Kommunes evaluering af Nørrebrogade. Evalueringen sup-pleres med en kvalitativ analyse, der har til formål at give et fyldestgørende billede af den betyd-ning, som omlægningen har haft for mobiliteten. Denne viden anvendes til at diskutere, hvordan Istedgade kan omlægges til en strøggade. På baggrund af vores analyse, anbefaler vi, at der etable-res en strøggade på Istedgade ved at begrænse biltrafikken og forbedre forholdene og mobiliteten for cyklister, buspassagerer og fodgængere. Projektet konkluderer, at det er lykkedes at øge mobili-teten på Nørrebrogade med den anlagte strøggade. Endvidere konkluderes det, at erfaringer fra Nør-rebrogade med fordel kunne bruges på lignende tæt befærdede gader, herunder Istedgade, som dette projekt diskuterer og kommer med forslag til i forbindelse med en omlægning.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2013
VejledereErik Axel

Emneord

  • København
  • Motilitet
  • Nørrebrogade
  • Mobilitet
  • Trafikplanlægning
  • Istedgade
  • Socialt system
  • Giddens
  • Blød trafik