Materialestrømskortlægning af et bæredygtigt landbrug

Morten Birck Reckweg

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Landbrugssektoren står overfor meget store økologiske såvel som socio-økonomiske udfordringer. Med den forventede befolkningstilvækst og en voksende global middelklasse vil presset på jordens klima, natur og miljø forøges i fremtiden. Bæredygtighedsudfordringerne spænder over talrige socio-økologiske problemstillinger, såsom markante drivhusgasudledninger, eutrofiering i vandmiljøer, tab af biodiversitet og tab jordens frugtbarhed. Derudover er der I Danmark yderligere socio-økonomiske udfordringer bl.a. i form af stigende gældsætning blandt landmændene og faldende jobskabelse. Der er således mere end nogensinde behov for, at landbruget målrettes en bæredygtig omstilling.

På baggrund heraf er specialets formål at undersøge, hvordan materialestrømmene i et bæredygtigt dansk landbrug kan tage sig ud anno 2050. Uden en kvalificeret materialestrømskortlægning og -analyse af de centrale udfordringer i det nuværende produktionssystem, vurderes det vanskeligt at udvikle fremadrettede løsninger og konkrete scenarier, som formår at gøre med de ubæredygtige strukturer i landbruget. Eftersom der ikke hidtil er udarbejdet et overordnet overblik over materialestrømmene i den danske landbrugssektor, vil kortlægningen heraf udgøre omdrejningspunktet for specialet. Til dette formål tages der afsæt i metoden Material Flow Analysis (MFA), hvorigennem der udarbejdes en detaljeret materialestrømskortlægning, -visualisering og analyse af den danske afgrødeproduktion.

Gennem de kortlagte materialestrømme i 2014 identificeres husdyrproduktion som det centrale knudepunkt i den danske landbrugssektor. I specialet analyseres det nuværende politiske udviklingsspor for landbruget som værende ‘Grøn Vækst’, og på baggrund heraf udarbejdes en kortlægning af materialestrømsændringerne i systemet ved Det Økologiske Råds ‘Grøn Vækst’ fremtidsscenarie for 2050. Med afsæt i de beregnede materialestrømme ved det foreslåede scenarie, diskuteres bæredygtighedsperspektiverne ved denne udviklingsvej for det danske landbrug. ‘Grøn Vækst’-scenariet udprægede fokus rettes mod biomasseproduktion til energiformål, hvorimod reduktioner i den danske husdyrproduktion spiller en begrænset rolle. Derfor udvikles et alternativt scenarie, som i højere grad er rettet mod strukturelle ændringer i landbrugssystemet.

Specialet skal forstås som et indspark til debatten om udviklingen af et bæredygtigt dansk landbrug. En politisk debat som i øjeblikket er snævert fokuseret på at finde løsninger baseret på teknologiudvikling og effektivisering af de nuværende ubæredygtige strukturer.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 jun. 2016
Antal sider100
VejledereHenrik Hauggaard-Nielsen

Emneord

  • MFA
  • Materialestrømskortlægning
  • Bæredygtighed
  • Socio-økologisk resiliens
  • Landbrug
  • Fremtidsscenarier
  • Udviklingsspor
  • Sankey-diagram