Magtrelationer i lukkede fængsler

Anna Hansen, Alexander Lundbek, Lia Plon, Louise Frederiksen & Mads Holscher

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet handler om magtrelationer i lukkede fængsler i Danmark, og vi har, for at kunne besvare vores problemformulering, valgt at have tre underspørgsmål. Under-spørgsmålene skal være med til at præcisere hvilke problemstillinger, vi har valgt at fokusere på. Vi undersøger om magtrelationerne i de lukkede fængsler mellem fængselsbetjente og indsatte kan have en effekt på recidivprocenten. For at besvare dette har vi gjort brug af Michel Foucaults teori ”magt og modmagt” og Donald Clemmers teori ”prisonisering” for at kunne analysere magtrelationerne de indsatte imellem, og om disse kan være med til at fastholde den indsatte i en kriminel løbebane. Til at analysere magtrelationerne mellem ind- og ansatte har vi benyttet os af Erving Goffmans teorier om ”stigma” og ”den totale institution”. Teorierne vil vi bruge til at belyse en eventuel polarisering, og en eventuel generel vrede mod systemet fra de indsattes side. Samtidig skal disse teorier være med til at svare på, om indsatte i lukkede fængsler kan ligge under for en passivi-sering, som resultat af træning i de institutionelle rutiner og normer. Derudover har vi forsøgt at svare på, om alle har lige mulighed for at deltage i pro-grammet ”Nye Veje” af Kriminalforsorgen. Her har vi fundet ud af, at tilbuddet kom-mer for sent. De indsatte bliver nemlig først tilbudt et sådan program i slutningen af deres afsoning. Det er problematisk, da prisonisering af de indsatte allerede er fore-kommet. Vores konklusion lyder på en kritik af Kriminalforsorgens metode både i forhold til institutionelle rutiner, fængselsbetjentenes kultur og magt samt tilbud af resocialise-ringsprogammet ”Nye Veje”.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2012
VejledereMichael Christiansen

Emneord

  • magtrelationer
  • recidiv
  • resocialisering