Made in Bangladesh

Maria Drengsgaard, Cecilie Haugen Ngwenya, Daniel Erik Bitton Mortensen & Marie Knakkergaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Ready-Made Garment-industrien i Bangladesh er en af verdens største indenfor tekstilindustrien. Bangladesh har siden sin uafhængighed i 1971 oplevet signifikant økonomisk vækst, hvilket bl.a. skyldes fokus på at få denne sektor til at vokse. Bangladesh har formået, at gøre sig attraktiv for udenlandske virksomheders investeringer, der netop har skabt vækst i RMG- sektoren. Majoriteten i RMG-sektoren er kvinder, men på trods af dette, er der ulige magtforhold mellem mænd og kvin-der, hvor kvindernes adgang til at avancere indenfor sektoren er meget begrænset. Lønniveauet for kvinderne er desuden lavere end mændenes og der er i landet ikke tradition for fagforeninger hvil-ket betyder, at ansættelsessikkerhed samt arbejdsvilkår er ringe. I forlængelse af dette, har de tilste-deværende transnationale selskaber i Bangladesh magt i forhold til at påvirke politikker og struktu-rer, da landet er økonomisk afhængig af deres tilstedeværelse. Dette projekt har til formål at under-søge hvilken indflydelse har H&M på kønsaspektet i Ready-made garment industrien i Bangladesh? Der er blevet foretaget en hypotetisk-deduktiv samt en analytisk-induktiv dokumentanalyse af en udvalgt case, H&Ms Corporate Social Responsbility-rapporter. På denne måde, er der foretaget en undersøgelse af hvorledes virksomheden forholder sig til kønsstrukturerne i sektoren over en perio-de fra 2002-2013. Dette er blevet belyst fra en teoretisk vinkel, hvor afhængighedsteori, CSR og Maria Mies’ patriarkatteori er benyttet. På baggrung af analysen og diskussion konkluderes det, at H&M er interesserede i at bibeholde den ulige patriarkalske magtbalance i RMG-sektoren. Dette fremgår af H&Ms manglende handlinger og strategier i virksomhedens offentliggjorte CSR-rapporter. En årsag til dette er, at en afvigelse fra de patriarkalske strukturer, vil betyde en opgivelse af økonomisk kapital, da kapitalisme og patriarkat er sammenhængende ifølge Mies. The ready-made garment industry in Bangladesh is one of the world’s largest. Bangladesh has expe-rienced a significant economic development since its independence in 1971 mainly because of its large emphasis on developing this export industry. Bangladesh has been successful in attracting in-vestments from foreign companies, which has lead to growth in the RMG-sector. The majority of workers in this sector are women but despite of this, women have difficulties advancing into higher positions. Furthermore, the wage levels for women are lower than for men and there is no tradition in the country for worker’s unions, which means that job security and working conditions are poor. The transnational corporations have sufficient power in the country, as Bangladesh is economically reliant of the presence of the companies. The TNC’s therefore have the power to influence politics and structures in the country. This project explores the influence H&M has on the gender structures in the ready-made garment industry in Bangladesh? In order to examine this, a hypothetical deductive and an analytical inductive document analysis of a chosen case has taken place. The case is H&M’s corporate social responsibility reports in the pe-riod 2002-2013. This has been conducted in order to examine how the company relates to the gen-der structures within the industry in the period. The document analysis has served as a starting point for a further theoretical founded discussion where dependency theory, CSR and Maria Mies theory of the patriarchy have been applied. The project concludes that H&M is interested in containing the unequal patriarchal structures in the RMG-sector. This becomes apparent in the absence of specific actions and strategies in the CSR-reports that relate specifically to this problem. A reason for this is that dissolution of the patriarchy necessarily would mean giving up economic capital as capitalism and patriarchy is correlated according to Mies

UddannelserInternationale Studier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2014

Emneord

  • Bangladesh
  • H&M