Lektiecafeen - for de mange eller de få?

Sandra Springborg Hansen, Astrid Schultz & Oliver Strube

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger, hvorledes lektiecaféen bidrager til at mindske betydningen af social baggrund. Det vil belyses på baggrund af en case; lektiecaféen på Sortedamskolen. Undersøgelsen vil tage afsæt i et kvalitativt studie bestående af semistrukturerede interviews samt deltagerobservation. Denne metodiske tilgang skyldes, at projektgruppen ønsker at tilvejebringe indsigt i, hvorfor visse elever benytter sig af lektiecaféens tilbud, mens andre ikke gør. I besvarelsen af problemstillingen vil den franske sociolog Pierre Bourdieus teoretiske begrebsapparat vedrørende felt, doxa, habitus, kapitaler og reproduktion inddrages. Projektets videnskabsteoretiske ståsted tager udgangspunkt i Bourdieus forståelse af, hvordan de objektive strukturer ikke kan opfattes uafhængigt af en samtidig indsigt i det subjektive niveau og omvendt. Det kan konkluderes, at lektiecaféen ikke bidrager tilstrækkeligt til at mindske betydningen af social baggrund, idet lektiecaféens doxa ikke formår at inkludere forskelligartede habitus.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2015
VejledereLise Lotte Hansen

Emneord

  • Bourdieu
  • Lektiecafeen