Lederskab med udstrakt hånd - et formidlingsprojekt

Sandra Victorson, Aske Bo Frederiksen, Line Jenvall, Morten Hornstrup Errebo & Mads Gluud Hillerup Jørgensen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Abstrakt Samarbejdet mellem en borgmester og en kommunaldirektør er omdrejningspunktet for dette projekt, der undersøger konsekvenserne af de nuancer og perspektiver, der står frem i et nærmere indblik i oplevelsen og opfattelsen af det tætte samspil. Det sker med henblik på at afdække potentialerne i en relation, der både lader kompetencerne i det politiske og administrative lederskab gøre sig gældende og mulighederne for at fremme en sådan. Da den øverste politiske ledelse i kommunerne personificeres i borgmesteren, er det interessant at se nærmere på, hvad der kendetegner en borgmester som leder, der formår at sætte den kommunale dagsorden og få embedsværket til at arbejde i tråd med borgmesterens politiske prioriteter, og hvad der kendetegner kommunaldirektøren, som på den anden side tegner sig for den administrative ledelse i kommunen. Undersøgelsen er afgrænset i både metodisk og empirisk omfang og tager således udgangspunkt i interviews med to borgmestre og deres tilhørende kommunaldirektører. Overvejelserne heromkring er uddybet i afsnittet om refleksion og perspektivering, men tanken bag designet er, at de to forskellige aktører, der repræsenterer henholdsvis den politiske og den administrative ledelse, kan give et indblik i både rammerne for og dynamikkerne i samspillet om ledelsen af den kommunale forvaltning. Undersøgelsen hviler på et teoretisk grundlag, der kobler en række teoretikeres arbejde sammen til et fundament for analysen. Den har sit udgangspunkt i tre forskellige modeller for samarbejdet mellem en borgmester og kommunaldirektør opstillet af Ulrik Kjær & Carsten Lé Madsen (2015), som bliver suppleret og nuanceret med inspiration fra James Svara & Poul Erik Mouritzen (2002), der blandt andet har formuleret en kategorisering af opgaverne for en kommunaldirektør. Selve rollefordelingen mellem de to kommunale topledere bliver afdækket ved hjælp af Martin Basse & Oluf Jørgensens (2003) forskning på feltet, og hvordan både den og samarbejdet er påvirket af andre ydre forhold bliver inddraget i analysen på baggrund af Asmus Leth Olsens (2013) konklusioner. I sin helhed giver kombinationen af disse forskellige perspektiver en fortolkningshorisont for de empiriske resultater gennem undersøgelsen af potentialet for et styrket lederskab gennem et tættere samarbejde. Konklusionen af undersøgelsen er, at det springende punkt er, hvorvidt en given borgmester formår at gøre samarbejdet med kommunaldirektøren og forvaltningen til et plussumsspil frem for et nulsumsspil. En vigtig pointe heri er, at ansvaret i første omgang ligger hos borgmesteren, fordi denne qua sin post befinder sig i en magtmæssig position, der tillader borgmesteren at lægge den første sten til en tillidsfuld relation mellem kommunaldirektøren og sig selv. Den sammenhængende anerkendelse og respekt for de faglige kompetencer i administrationen åbner en dør, hvorigennem kommunaldirektøren kan træde ind på en politikudviklingsarena og bidrage med sine perspektiver. Da dette er en bevægelse på tværs af den klassiske og formelle grænse mellem de to roller, forudsætter det også en positiv respons fra kommunaldirektøren, men igen afhænger den af, i hvilken grad borgmesteren forstår at integrere administrationens normer i forvaltningen af hans lederskab. Uanset initiativets ophav vil det sige, at når henholdsvis borgmesteren og kommunaldirektøren gennem deres ledelse vælger at tage beslutninger, der måske rækker ud over deres formelle arbejdsopgaver, kan det i en plussumsreaktion forøge indflydelsen på grund af det tætte og måske endda overlappende samarbejde. Der er dermed ingen decideret konkurrence om magten, som det er tilfældet i et nulsumsspil, hvor to parter kun kan øge deres magt på bekostning af den anden. I det tætte samspil kan en borgmester og en kommunaldirektør derimod opnå mere sammen, fordi effekten deres forenede kompetencer overgår summen af dem hver for sig.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider50
VejledereBirgit Jæger

Emneord

  • Borgmester
  • Kommunaldirektør
  • Plussumsspil
  • Lederskab
  • Kommune
  • Rollefordeling
  • Samarbejde