Læring er indviklet i praksis! et speciale om læringsbegreber, uformelle læreprocesser og fjedervikling

Flemming Meier

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Hvori består mulighederne i begrebet om læring som legitim perifer deltagelse i handlingsfællesskabers praksis? Hvilke umiddelbare muligheder, hvilke perspektiver og hvilke problemer ser jeg i den forståelsesmæssige tilgang Lave & Wenger har sat mig på sporet af? Helt overordnet giver den Lave & Wengerske og min forståelse af deltagelsesbegrebet for det første mulighed for at udfolde et subjektivt perspektiv på læreprocesser i forhold til udadvendt handlen, og i forhold til sociale sammenhænge. For det andet giver deltagelsesbegrebet mulighed for at se de mange forskellige roller, som lærende agerer i, som lyttende, som talende, som samarbejdende, som problemløsende, som iagttagende, som tvivlende, som handlende sammen med og i forhold til andre lærende, og i forhold til kompetente udøvere. Og for det tredje giver deltagelsesbegrebet mulighed for at se den sociale organisation, artifakterne, teknologien, viden osv. som vigtige ressourcer, der medvirker til at strukturere og udvikle læringssituationer. Mit begreb om læring kan ikke umiddelbart danne udgangspunkt for en operationel uddannelsesplanlægning, den indeholder ikke en typologi, der differentierer mellem forskellige typer af læreprocesser. Det er da heller ikke formålet hermed at skabe grundlag for en operationel uddannelsesplanlægning, snarere at skabe grundlaget for grundlaget. En konklusion i forhold til deltagelsesbegrebets muligheder, som jeg tror er særligt vigtig, er, at deltagelsesbegrebet retter opmærksomhed mod en masse 'uformelle' læreprocesser, som allerede foregår. Hvis vi kan sætte bedre pris på dem, synes jeg det er fint. Og hvis vi på det 'situationelle plan' som uddannelsesplanlæggere og pædagoger osse kan lade dem være i fred, og i højere grad gå ind og støtte dem på et rammemæssigt plan, så synes jeg, det er endnu bedre. Mine oplevelser med at følge oplæringsforløbene viser mig, at læringsaktiviteterne vikles ind i det sociale spil i arbejdsfællesskabet. At det sociale 'rum' i form af normer og legitimeringsprocesser er uadskillelige fra selve arbejdets aktiviteter og spiller en stor rolle for udviklingen af læresituationer og dermed for læreprocessernes udvikling. Det er min helt klare konklusion, at jeg fanger interessante ting ved at se oplæringsforløbene som andet og meget mere end instruktion, eller faglig kommunikation, og læreprocessen som noget andet end tilegnelse og senere anvendelse af viden. Derfor vil jeg konkludere, at den forståelse af læreprocesser, jeg har udviklet i dette speciale er en særdeles givtig tilgang, men at den stadig mangler (eller rettere giver mulighed for) en række elaboreringer.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 1998
Antal sider114
VejledereKlaus T. Nielsen