Kritik af den parasitære eksistentialismes fornuft

Johan Schou Jansen, Peter Søderberg Nielsen & Niels Worf Andreasen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt søger at belyse et udvalg af den sene Jean-Paul Sartres (1905 - 1980) relativt komplicerede forfatterskab. Mere præcist vil der fokuseres på dele af hans omfattende værk Critique de la raison dialectique (1960), såvel som på det introducerende værk Question de méthode (1960). Prøver man at begribe de koncepter Sartre ekstrapolerer omkring, er en forståelse af den filosofihistoriske kontekst essentiel. Derfor indeholder projektet ligeledes et kort omrids af dele af Immanuel Kants (1724 - 1804) og Georg Wilhelm Friedrich Hegels (1770 – 1831) filosofier. Sartre hovedbedrift, i de førnævnte værker, er den succesfulde integration af eksistentialistisk subjektivisme i marxismens materialistiske verdenssyn. Ved at blande disse to filosofiske systemer bliver Sartre i stand til at vise hvorledes hele historien essentielt er skabt af frivillige grupperinger, dannet som et nødvendigt middel til forandring i samfundet, hvor individet, i sin ensomhed, ikke formår det. This paper seeks to illuminate an election of the rather complicated works of the late Jean-Paul Sartre (1905 – 1980), more precisely on parts of his grand work Critique de la raison dialectique (1960) as well as the introductory work Question de méthode (1960). When trying to grasp the concepts on which Sartre extrapolates, an understanding of the philosophical context is essential. Therefore this paper also includes a short outline of parts of the history of philosophy of Immanuel Kant (1724 - 1804) and Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831). Sartres main accomplishment, in the before mentioned works, is the successful integration of existentialist subjectivity into the materialist worldview of Marxism. By joining these two philosophical systems, Sartre is able to show how all of history is essentially made by free-willed groups formed as a necessary means to produce change in society where the individual fails in his solitude.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato13 dec. 2012

Emneord

 • dialektik
 • Frihed
 • Jean-Paul Sartre
 • Kritik af den dialektiske fornuft
 • anarkisme
 • Marxisme
 • Hegel
 • politisk filosofi
 • socialisme
 • Immanuel Kant
 • Eksistentialisme
 • Ansvar