Kommunale miljømyndigheders mulighed for at påvirke virksomheder til at ændre adfærd i miljøinnovativ retning - med Albertslund kommune som case : 2. dobbeltmodul 1996-97

Mette Søe Henriksen, Karin Friberg & Jens Johansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten tager udgangspunkt i det forhold, at virksomheder i stigende omfang bliver stillet overfor krav om at tage miljøhensyn i forbindelse med deres produktion. Disse krav kommer fra forskellige aktører i virksomhedernes netværk, men i denne rapport er det relationen mellem de kommunale miljømyndigheder og de såkaldte listevirksomheder, der er i fokus. Dét, der gør denne relation central, er, at miljømyndighederne som de eneste skal stille krav til virksomhederne. Endvidere er det også kun miljømyndighederne, der har virkemidlerne til at sikre, at kravene overholdes. De virkemidler, der belyses i denne rapport, er miljøgodkendelser, affaldsregulativer samt en miljøklub. Virksomheders miljøaktiviteter kan finde sted på forskellige niveauer, fra besparelser på el, vand og varme og simple forbedringer (god husholdning) til mere vidtgående ændringer af produktionsprocesserne og måske organisationsforholdene på virksomheden (miljøinnovative aktiviteter). Centralt for de miljøinnovative aktiviteter er, at virksomheden arbejder forebyggende, dvs. forsøger at undgå, at miljøproblemer opstår. Det er denne form for miljøaktiviteter, der efterlyses i rapporten, og hovedproblemstillingen er, hvorvidt de kommunale miljømyndigheder, ved hjælp af ovennævnte virkemidler, kan bidrage til at igangsætte miljøinnovative aktiviteter på listevirksomhederne. Konklusionerne i rapporten er, at miljøgodkendelser godt kan anvendes til at få virksomhederne i gang med miljøinnovative aktiviteter. For at dette kan lade sig gøre, er det afgørende, at lovgrundlaget udnyttes fuldt ud, og at myndighederne indarbejder fremadrettede og forpligtende elementer i miljøgodkendelserne, eksempelvis i form af handlingsplaner. Affaldsregulativer kan være med til at sikre øget genanvendelse i kommunen men medfører ikke nødvendigvis, at affaldsmængderne nedbringes. Således kan virksomhederne fortsat producere en given affaldsmængde - sålænge de kan / vil betale for bortskaffelsen. Miljøklubber kan være et udmærket initiativ, det er dog meget afgørende, hvad der er kommunens idé og intentioner med miljøklubben. I eksemplet i denne rapport er der stort set kun lagt vægt på tiltag, der har økonomisk betydning for virksomhederne. Vi finder, at denne vægt på økonomi er uheldig, idet virksomhederne "vænnes" til at fokusere på den økonomiske effekt af et givet tiltag fremfor den miljømæssige effekt. Det er vores opfattelse, at succeskriteriet i forbindelse med kommunale miljømyndigheders arbejde altid må være at medvirke til, at virksomhederne får nedbragt miljøbelastningen. Denne holdning bør være helt tydelig - ligegyldigt om det drejer sig om miljøgodkendelser, affaldsregulativer eller miljøklubber.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 1998
Antal sider133
VejledereTyge Kjær & Bent Søndergård