Kaos i folkeskolen

Lasse Borum Lunding, Mia Bille Simonsen, Laila Nørrekjær Nielsen, Christina Britt Rasmussen, Tobias Møllehave, Frederik Quaade & Nathalie Schönenberg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract Dansk: Projektet omhandler folkeskolelærernes aktuelle arbejdssituation, og i denne forbindelse har projektet en kritisk indgangsvinkel til lærernes arbejdsmiljø, idet vi mener at lærerne oplever ændrede arbejdsforhold, som kan føre til psykosociale sygdomme. Gennem sekundært empirisk materiale opnås forståelse for, hvorledes lærerprofessionen har ændret sig siden 1990’erne og op til i dag. Teoretikerne Robert Karasek og Axel Honneth vil endvidere blive brugt til i en videre analyse for at kunne belyse, hvordan lærernes aktuelle arbejdsforhold gør sig gældende. Der bliver i denne forbindelse analyseret underliggende strukturer, som er med til at belaste lærerne i deres arbejde, og i yderste konsekvens påfører dem psykosociale arbejdsmiljøproblemer. Gennem egenhændige kvalitative interviews bliver der undersøgt, hvordan lærerne selv oplever deres arbejdssituation, samt hvordan deres profession bliver anset af samfundet. Der bliver videre undersøgt, hvilke alternativer som kunne skabe et bedre arbejdsmiljø. Her vil alternativer som aktionsforskning og værdibaseret ledelse blive præsenteret. Sidst konkluderes det, at lærerne oplever deres arbejde som værende belastende, da de har mindsket indflydelse grundet en øgning i krav, samt uoverkommelige arbejdsopgaver, som skyldes forventningspres fra omgivelser og samfund. Dette medfører øget risiko for stress. English: The project concerns primary school teachers' current work situation, and in this context, the project has a critical approach to teachers' work, as we believe that the work of teachers at Danish state school has changed, which can lead to psychosocial illnesses. By secondary empirical evidence the project obtains an understanding of how the teaching profession has changed since the 1990s and up until today. Theorists Robert Karasek and Axel Honneth will also be used in further analysis to clarify how the teachers' current working conditions are. Underlying structures will therefore be analyzed, as these create job straining for the teachers, which causes an increased risk of psychosocial health problems such as stress. Through self made qualitative interviews it will be examined how teachers experience their work situation and how their profession is held in regard by the society. Further it will be examined how alternatives could create a better work environment. Alternatives such as action science and value based management will be presented. The conclusion shows that teachers experience their work as stressful, which is caused by a reduced influence because of bigger demands and overwhelming tasks which is caused by pressure of expectations from their surroundings and the society. This leads to an increased risk of stress.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2010

Emneord

  • folkeskolelærere
  • arbejdsmiljø