Køn i Seksualundervisningen - en diskursanalyse af køn, krop og seksualitet

Sille Lundfos Thuesen & Sara Sigrid Christensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resumé af projektrapport Køn i Seksualundervisningen – en diskursanalyse af køn, krop og seksualitet Seksualundervisning har siden 1970 været et obligatorisk fag i den danske folkeskole. Undervisningen har til hensigt at oplyse unge om emner som prævention, kønssygdomme og lignende. Derudover har undervisningen til formål, at give de unge indsigt i vilkår og værdier i forhold til seksualitet og udvikling af identitet. Af denne grund anses seksualundervisningen i dag, som en betydelig faktor i danske unges tilgang til emner som seksualitet, krop og følelser. Projektet er udarbejdet ud fra en tese om, at seksualundervisningen, der har til sit erklærede mål at være oplysende og mulighedsskabende, selv arbejder ud fra meget fast definerede og normative forestillinger om køn og seksualitet. Derfor rettes der i projektet fokus mod de diskurser, der danner rammerne omkring og i selve seksualundervisningen, for dermed at besvare problemformuleringen: ’Hvordan konstrueres køn og krop i folkeskolens seksualundervisning, og hvordan reproduceres eller modificeres bestemte samfundsnormer herigennem?’ Ud fra en poststrukturalistisk tilgang anvendes de to diskursanalytikere Ernesto Laclau og Chantal Mouffe, i samspil med queer teoretikeren Judith Butler. Dette teoretiske udgangspunkt bruges til at problematisere og dekonstruere forskellige diskurser og selvfølgeligheder, ud fra interviews foretaget med forskellige undervisere i seksualundervisningen. Således er der i analysen, med udgangspunkt i de teoretiske begreber, fokus på konkrete artikulationer, ækvivalenskæder, antagonismer og stiliseringer af kroppen, i forsøget på at dekonstruere de selvfølgeligheder der konstrueres og/eller konstitueres om køn, krop og seksualitet i undervisningen. Med baggrund i dette, diskuteres det endvidere hvordan bredere gældende samfundsnormer kan spille ind på disse konstruktioner. På baggrund af analysen konkluderes det, at seksualundervisningen, blandt projektets informanter, meget tydeligt er bygget op gennem en heteronormativ diskurs, hvorudfra køn, krop og seksualitet opnår mening. I undervisningen opstilles der således klare præmisser for hvad en ’rigtig’ pige er (fornuftstyret, jordbundne, følelsesorienterede), og hvad en ’rigtig’ dreng er (handlingsorienteret, drift- og behovsstyrede). Konstruktionen af køn i undervisningen tager afsæt i en distinktion mellem biologisk køn og socialt køn. Hvor biologisk køn konstrueres som naturgivent og udiskuterbart, og som derfor opstiller faste forståelsesrammer for det sociale køn. I undervisningen konstrueres dermed også to identiteter med udgangspunkt i dikotomien pige/dreng og feminin/maskulin.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2008

Emneord

  • køn
  • Diskurs
  • Laclau & Mouffe
  • seksualundervisning
  • heteronormativitet
  • Butler