Københavns- og Roskilde Universitet: En undersøgelse af Københavns – og Roskilde Universitets påvirkning på uddannelseskvalitet

Nina Abedinpour, Saad Hasnaat Ahmad & Nina Rørmand Bjerregaard

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Formålet med dette projekt er at sammenligne Københavns- og Roskilde Universitet som værende organisationer og undersøge om disse har en indflydelse på uddannelseskvaliteten på de to universiteter. Gennem vores projekt benytter vi den videnskabsteoretiske tilgang, socialkonstruktivisme. Vi tager udgangspunkt i disse to universiteter, da de repræsenterer to forskellige typer af universiteter, et traditionelt og et alternativt universitet. Vores motivation er, at vi ser ændringer på vores universitet og derfor finder det interessant at undersøge om det samme er tilfældet på andre typer af universiteter. Projektet tager udgangspunkt i tre teoretiske tilgange. Den første teoretiske tilgang er organisationsteori af Richard W. Scotts og Harold Leavitt. Disse teorier er med til at belyse de forskelle der ligger i universiteternes grundlæggende strukturer og kulturer. Yderligere gør vi brug af Knud Illeris teori om uddannelse og læring, samt en rapport fra Environmental, Social and Governance omhandlende hvad en videregående uddannelse bør sikre sig for at have en god uddannelseskvalitet. Disse teorier belyser god uddannelseskvalitet fra to forskellige vinkler og er med til at belyse, hvordan god uddannelseskvalitet er inkorporeret i universiteterne. Undersøgelsen tager udgangspunkt i teorien, hvor vi gennem en dokumentanalyse af årsrapportene 2016 fra hhv. Københavns- og Roskilde universitet, undersøger hvordan organisationen fremstår, samt hvordan uddannelseskvaliteten komme til udtryk i årsrapporten. Endvidere har vi gennem et udarbejdet survey undersøgt uddannelseskvaliteten på de to universiteter, ud fra de studerendes perspektiv. Resultatet af undersøgelsen viser at måden hvorpå universiteterne er opbygget, har en indflydelse på uddannelseskvaliteten. Københavns Universitet gør mere brug af traditionelle arbejdsformer, som selvstudie, og resultatet af surveyet viser en generelt større tilfredshed på de strukturelle punkter, end studerende på Roskilde Universitet. Roskilde Universitet viser derimod at de gør stor brug af projektarbejde og flere svarer at de tilegner sig kompetencer som kreativitet i højere grad end de studerende på Københavns Universitet. Yderligere er et gennemgående tema fra de studerende på begge universiteter at de ønsker en bedre administration og mere fysisk plads.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2017
Antal sider59
VejledereBent Eisenreich

Emneord

  • Roskilde universitet
  • Københavns universitet
  • universitet
  • uddannelseskvalitet
  • organisation