Jyllinge - et rumgeografisk studie af tilflytters bevæggrunde

Simon Friis Mortensen, Emil Klingberg-Nielsen, Ken-Martin Ito Bruun, Brian Reenbeerg Jensen & Niels Stange

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstrakt Dette projekt har sit fokus på den markante tilflytning til Jyllinge gennem de sidste fem årtier. I samarbejde med Roskilde Museum undersøges hvilke bevæggrunde der måtte være for at flytte til Jyllinge. Opgaven er bygget op omkring den franske bysociolog Henri Lefebvre og hans teori om rummets sociale produktion. Således danner Lefebvres begrebslige triade; rummets praktik, repræsentationernes rum og rummets repræsentationer rammen om analysen. Desuden benyttes begreberne location, locale og sense of place af John A. Agnew Empirien består af kvantitative data for Jyllinge Sogn samt fem kvalitative interviews med beboere og nøglepersoner i Jyllinge. De statistiske data anvendes til en demografisk analyse af befolkningssammensætningen i Jyllinge, mens de kvalitative interviews benyttes til at nuancere dette billede. Samtidig er disse interviews med til at beskrive forskellige bevæggrunde for at flytte til Jyllinge, der således analyseres og diskuteres ud fra den analytiske ramme. Endeligt perspektiveres der til generelle mobilitetsmønstre i Danmark, samt hvorfor viden om dette er relevant. Abstract This report has its focus on the significant influx of new residents Jyllinge over the past five decades. In collaboration with Roskilde Museum the motives for moving to Jyllinge will be examined. The report is built around the French urban sociologist Henri Lefebvre and his theory of social production of space. Lefebvre conceptual triad; spatial practice, representations of space and representational spaces will form the framework for our analysis. John A. Agnews terms location, locale and sense of place will also be used. The empirical data consist of quantitative data about Jyllinge parish and five qualitative interviews with inhabitants and keypersons in Jyllinge. The statistical data will be used for a demographic analysis of the population composition in Jyllinge, while the qualitative interviews will be used to refine this picture. At the same time these interviews, describe different motivations to move to Jyllinge wich will be analyzed and discussed from the analytical framework. Finally we will see this in a perspective and discuss the general patterns of mobility in Denmark, and why knowledge of this is relevant.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 jan. 2011
VejledereLene Ekholm

Emneord

  • Jyllinge
  • Lefebvre