Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jesper Syska Dragsbæk & Amalie Marie Bonde Jørgensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektbeskrivelse: Nærværende projektrapport adresserer, hvordan social- og sundhedshjælpere i hjemme-plejesektoren bliver påvirket af den lave prestige, omverdenen tildeler deres fag. Den tager sit udgangspunkt i, hvordan den lave prestige påvirker SoSu-hjælpernes selvværd-sættelse ligesom den søger at belyse de mulige konsekvenser i et bredere perspektiv. Der anvendes en kombination af kvalitativ empiri og relevant teori. Den kvalitative em-piri består i kvalitative interviews og deltagende observationer, mens de teoretiske per-spektiver tager sit udgangspunkt i Axel Honneths anerkendelsesteori. Nærværende projektrapport konkluderer, at den lave grad af prestige har omfattende konsekvenser for de implicerede SoSu-hjælpere, i form af et kompliceret system og et utal af restriktioner, der opretholdes i gensidig afhængighed med den lave grad af pre-stige. I deres stræben efter at hjælpe borgerne bekæmper SoSu-hjælperne disse struktu-rer, ikke blot for borgernes skyld men også for at opretholde deres egen selvværdsættel-se. Abstract: This report addresses how the low range of prestige given from the surrounding society may influence social and health care workers in the sector of home care. It evolves around how the low range of prestige affects the care workers’ self-esteem and it searches to discover the lager range of consequences. The report uses a combination of qualitative empiricism and relevant theory. The qualitative research is based on qualita-tive interviews and partaking observations, while Axel Honneth and his theory of recognition form the basis for the theoretical perspectives. The report concludes that the low degree (eller level) of prestige has wide consequences for the social and health care workers in the form of a complicated system and a vast number of restrictions, which are maintained in interdependency with the low degree of prestige. The care workers fight these structures, not only for the sake of the citizens they are to assist but also to retain their own self-esteem.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2013

Emneord

  • SoSu-hjælpere
  • Kritisk hermeneutik/kritisk teori
  • Grounded theory
  • Anerkendelse
  • Prestige