Ishtar - De Etniske Rødstrømper

Ida Adamsen, Simone Amalie Kjølbye-Dam, Isabella Madsen, Ronja Therese Boel Toxværd & Christoffer Lisberg Bille

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Der har de seneste årtier været en stor stigning af migration på tværs af grænser. Dette gør det aktuelt at overveje hvordan man sikrer et samfunds sammenhængskraft, på tværs af kulturer.
Den danske regering fremhæver, at Danmark har flere integrationsproblemer. Men hvordan kan de løses?

Dette projekt tager afsæt i en søgning efter et bottom-up initiativ, der arbejder aktivt med at fremme integration. Projektet bygger på et casestudie af den socialøkonomiske virksomhed Ishtar – De Etniske Rødstrømper, der søger at forbedre integration og modvirke social isolation gennem arbejde. Målgruppen er mellemøstlige, midaldrende kvinder. Mange af kvinderne har ingen uddannelse og har begrænsende danske sprogkundskaber.
Dette projekt undersøger Ishtars arbejde og hvordan de i praksis omsætter og indholdsudfylder deres tre formålsparagraffer. Derudover analyseres hvilken integrationsforståelse der ligger bag arbejdet og hvilken rolle det spiller for virksomhedens udformning, at den er opstået fra neden. Det belyses også hvad arbejdet betyder for kvinderne, der er tilknyttet Ishtar.
Undersøgelsen bygger på tre semistrukturerede interviews med hhv. Manal Jacob, der er grundlægger og daglig leder af Ishtar, Klaus Mygind, der sidder i Ishtars bestyrelse, samt med to kvinder, der arbejder frivilligt i virksomheden.
Disse interviews analyseres på baggrund af teorier om social kapital, baseret på det teoretiske arbejde præsenteret af Pierre Bourdieu og Robert D. Putnam. Putnams begreber bonding og bridging bruges til at belyse de netværk, der skabes gennem Ishtars arbejde. Herudover inddrages empowermentteori i analysen af, hvordan Ishtar søger at styrke målgruppens handlingskapacitet.

Det konkluderes at Ishtar i sin etablering har gjort brug af Jacobs netværk, samt det netværk der er på Indre Nørrebro. Der arbejdes ud fra en pluralistisk integrationsforståelse. Ishtars formålsparagraffer afspejler sig i deres arbejde, hvor der arbejdes aktivt med at styrke kvindernes selvværd gennem empowerment, og deres netværk bl.a. ved at bygge bro mellem dem og etniske danskere. Opgaven finder en sammenhæng mellem bonding og bridging i Ishtars arbejde, hvor bonding danner grundlag for en efterfølgende bridging. Yderligere konkluderes det at kvinderne vægter fællesskabet internt i virksomheden højt, og at de gennem arbejdet oplever at de udvikler deres kompetencer.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2018
Antal sider71
VejledereDitte Stilling Borchorst

Emneord

  • integration
  • bottom-up
  • frivillig
  • initiativ
  • socialøkonomisk virksomhed