Intensivering af EU's sikkerhedspolitik - et paradoks med mange faktorer

Timian Simone Schwicker, Petra Mouritzen, Christina Louise Nielsen & Olivia Post Kreutzmann

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Emnefeltet for følgende projekt er EU’s sikkerhedspolitiske situation dags dato. Projektet vil undersøge, hvorledes det kan være, at EU gør klar til oprustning netop nu frem for at have gjort dette tidligere. EU’s sikkerhedspolitiske intensivering kan menes at være svar på en række usikkerheder og trusler mod sikkerheden, men unionen har også tidligere stået over for militære trusler, eksempelvis den kolde krig, så dette projekt stiller spørgsmålet: Hvorfor nu og ikke før? For at besvare dette spørgsmål vil projektets metodemæssige tilgang være baseret på en hypotetisk-deduktiv metode ved brug af hypoteser, hvortil disse vil blive be-svaret ved udførelsen af en dokumentanalyse. Disse metodemæssige valg vil blive forklaret yderligere i projektets metodeafsnit. Inden da vil projektet dog indeholde afsnit om hen-holdsvis projektets problemstilling og videnskabsteoretiske afsæt. Projektets problemstilling præsenteres i problemfeltet, hvor projektets grundlag og hypoteser beskrives. I det viden-skabsteoretiske afsnit beskrives rammen for projektet - netop valget af kritisk rationalisme som projektets fundament. Yderligere tages der stilling til positivismens rolle i henhold til kritisk rationalisme. Efter metodeafsnittet vil den teoretiske tilgang til projektets analyse bli-ve redegjort for. Her redegøres for teoriretningerne neoklassisk realisme, grand strategy, unipolaritet samt sikkerhedsdilemma. Herefter følger en historisk redegørelse for EU’s sik-kerhedspolitiske udvikling, hvor relevante begivenheder for dette projekt fremlægges. Der-næst figurerer projektets analyseafsnit. Her sættes empiri fra projektets valg af interne og eksterne faktorer for EU’s sikkerhedspolitik op mod den afdækkede teori ved brug af doku-mentanalyse. Endelig følger projektets konklusion og perspektivering. I konklusionen tager projektet stilling til de tidligere opstillede fire hypoteser. Det konkluderes, at årsagen til in-tensiveringen af EU’s sikkerhedspolitik er multikausal og er at finde i undersøgte forhold og udfordringer i og uden for EU. I den afsluttende perspektivering reflekteres over de teoreti-ske og empiriske valg taget i projektet, og alternative muligheder vurderes.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider63
VejledereMichael Friederich Kluth

Emneord

 • EU
 • Sikkerhed
 • Forsvar
 • Politik
 • Brexit
 • Rusland
 • Trump
 • USA
 • Frankrig
 • Europa
 • Østrig
 • Polen
 • Tyskland
 • Neoklassisk realisme
 • Unipolaritet
 • Grand Strategy
 • Sikkerhedsdilemma