Integration af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. En analyse og diskussion af arbejdspladsen som kontaktflade for dansk majoritetsbefolkning og etniske minoriteter

Silke Mechlenburg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I regeringens handleplaner og Tænketankens rapporter fremhæves ligelig tilknytning til arbejdsmarkedet som en af de vigtigste forudsætninger for integration af etniske minoriteter. Arbejdsmarkedets vigtige rolle, forstås primært udfra et samfundsøkonomisk aspekt, men tillægges derudover en funktion i forhold til at udgøre et mødested mellem dansk majoritetsbefolkning og etniske minoriteter, hvor de to grupper kan opnå bedre kendskab til hinanden og hinandens kulturelle baggrunde, og hvor danskere kan danne sig et mere personligt billede af etniske minoriteter. Gennem tekstanalyse af politiske handleplaner og rapporter afdækkes forestillinger om dette kulturmøde på arbejdspladsen, og den indholdsbestemmelse af begrebskonstruktionen ”etniske minoriteter”, der knytter sig hertil. Tekstanalysens konklusioner tjener som et afsæt for en diskussion af, hvordan negative forestillinger om etniske minoriteter kan indvirke på mødet mellem dansk majoritetsbefolkning og etniske minoriteter. I diskussionen anvendes blandt andet Charlottes Hamburgers begreber social integration og systemintegration, med henblik på at skitsere interaktionen i mødet. Endvidere diskuteres i et bredere perspektiv hvilke kulturforståelser, der ligger til grund for forestilingen om et ”godt kulturmøde” på arbejdspladsen. I diskussionen inddrages Gordon Allports kontakthypotese, Social Identity Theory og Kirsten Hastrups overvejelser omkring kultur set som distinktion.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005

Emneord

  • etniske minoriteter
  • integration