Indsamling af tang i Østersøen

Michelle Diana Hansen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

97% af Østersøen led af eutrofiering perioden 2011-2016. Derfor har et projekt kaldet COASTAL Biogas (Cluster On Anaerobic digestion, environmental Services and NuTrients removal) til opgave at søge at fjerne næringsstoffer fra Østersøen ved at rense kyster for tang. Tangen skal herefter anvendes til energiproduktion, fortrinsvist på et biogasanlæg, hvorefter det kan anvendes til gødning.
Dette speciale undersøger, om COASTAL Biogas’ vision vil være tilstrækkelig til at afhjælpe Østersøen mod eutrofiering. Specialet har udgangspunkt i en række gis-analyser, som anvendes til at beregne kyststrækninger der er egnet til tangindsamling samt potentielle mængder af tang der kan indsamles. Derudover inddrages relevant lovgivning på området, både den tidligere og nuværende, således at der dannes en forståelse for, hvorfor Østersøens tilstand er som den er.
I analysen af de egnede kyststrækninger vurderes det at det vil være hensigtsmæssigt at samle tang fra sandstrande, således at det både er til glæde for badegæster samt at indsamlingsmetoden, som anbefales, kan anvendes her. Den anbefalede indsamlingsteknik er en stengreb. Denne type anvendes i Solrød i dag, og blev tidligere anbefalet til sandstrande i Trelleborg.
Da det i analysen antages at det vil være mest fordelagtigt at indsamle tang fra sandstrande, beregnes den egnede kyststrækning til at være 3921 km lang.
Kyststrækningens længde anvendes til at beregne de potentielle mængder tang der kan indsamles. Dette gøres vha. ArcGIS, hvor at mængder fra Solrød, Trelleborg og Letland anvendes som basis for udregningerne. Mængderne af tang der kan indsamles fra de egnede kyststrækninger estimeres til at være 2.443.269,96 ton om året. Ud fra analyser af næringsstofindholdet i tangen der indsamles langs kysten i Solrød Kommune udregnes mængden af kvælstof og fosfor. Samlet set vil de 2.5 mio. ton kunne fjerne 8,8% af den manglende kvælstofreduktion fra Helcom-landene, og 6,2% af fosforen.
Det konkluderes at fjernelsen af tang fra kysterne ikke kan stå alene mod eutrofieringen. Tang vil være et initiativ som vil kunne hjælpe i de kystnære områder. At fjerne tang er relativt omkostningslet og kan igangsættes hurtigt. Derfor skal lovgivningen, målsætninger og initiativer forbedres og iværksættes. Men grundet den lange tid det tager, fra kvælstof anvendes på markerne, til at det havner i Østersøen, vil sådanne lovgivning ikke have en effekt med det samme. Det har tang. Derfor bør tangen fjernes, hvor den kan fjernes, og indsamlingen suppleres med andre initiativer, som både er hurtigvirkende og som vil sikre at Østersøens tilstand ikke forværres.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2019
Antal sider60
VejledereTyge Kjær

Emneord

  • Eutrofiering
  • Østersøen
  • Tang
  • Indsamling
  • Tangindsaming
  • Kvælstof
  • Fosfor