Indledende undersøgelser af endotoxinet hos Convolutriloba sp. Preliminary studies of the endotoxin in Convolutriloba sp.

Niels Steensbjerg Bjørbæk, Tore Holm Hansen, Karen Høyrup Swiatek & Camilla Egholm Sørensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstrakt Der foreligger ingen endegyldig beskrivelse af endotoksinet hos planarier tilhørende slægten Convolutriloba Hendelberg og Åkesson, 1988. På baggrund af sparsomme resultater fra igangværende undersøgelser, samt oplysninger om toksinerne hos dyr der præderer på planarien, har vi udledt en hypotese, som forsøgtes efterprøvet. Vi arbejdede ud fra antagelsen om, at toksinet er et hæmo-cytotoksisk lektin, indeholdende et sukkerstof samt en fluorescerende aromatisk forbindelse. Derudover formodedes toksinet at indeholde lysin. Hypotesen forsøgtes bekræftet bl.a. ved hjælp af toksiske tests og Thin Layer Chromatography, TLC. De toksiske tests blev udført på museblod, nyreceller og kyllingefostre, for at afgøre om endotoksinet har henholdsvis hæmo-, cyto- eller neurotoksiske egenskaber. Ved hjælp af TLC, blev det forsøgt at bestemme sukkerarten, og at bekræfte den formodede tilstedeværelse af lysin. LC50 for toksinet blev forsøgt bestemt ved hjælp af forsøg udført på henholdsvis Crangon crangon L. 1758 og Palaemon adspersus Rathke 1837, men kunne ikke fastslås. De samlede forsøgsresultater understøtter hypotesen om, at toksinet indeholder lysin. Der blev ikke påvist neurotoksisk aktivitet af endotoksinet. En vis hæmotoksisk effekt blev observeret, men ved så høje koncentrationer, at det ikke entydigt kunne fastslås, om celledøden skyldes toksinet eller osmotiske påvirkninger. En tydeligt cytotoksisk effekt blev observeret. På baggrund af undersøgelserne af de cytotoksiske egenskaber, konkluderes det at, endotoksinet er et cytotoksin. I henhold til resultaterne, er det derudover plausibelt, at endotoksinet indeholder lysin og lektin. Abstract There exist no concrete descriptions of the endotoxin possessed by the planarians of the genus Convolutriloba Hendelberg og Åkesson, 1988. We have deducted a hypothesis based upon sparse results from ongoing studies and information on toxins from predators of the planarians. Our work was conducted from the assumption that the toxin is a hemocytic lectin, containing a sugar and an aromatic fluorescent compound. Furthermore it is presumed that the toxin contains lysine. In order to confirm the hypothesis, toxicological tests and Thin Layer Chromatography, TLC, was carried out. The toxicological tests were performed on mouse blood, kidney cells and chicken fetuses. This was done to determine whether the endotoxin possesses hemo-, cyto- or neurotoxic properties respectively. By TLC analysis it was attempted to determine the type of sugar and confirm the presumed presence of lysine. The determination of the LC50 of the toxin was attempted by experiments on Crangon crangon L. 1758 and Palaemon adspersus Rathke 1837 respectively. Useful results were not obtained. The combined results support the hypothesis that the toxin contains lysine. No neurotoxic activity of the toxin was observed. A certain degree of hemotoxicity was observered, but at concentration so high, that we were unable to conclude whether the effect was due to the toxin or osmotic effects. A distinct cytotoxic effect was observed. Based upon the studies of cytotoxic abilities, it is concluded that the endotoxin is a cytotoxin. Considering the results it is furthermore plausible that the endotoxin contains lysine and lectin.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2009
VejledereHans Ramløv

Emneord

  • Hæmotoksicitet
  • Neurotoksicitet
  • lectin
  • endotoksin
  • Convolutriloba
  • TLC
  • Thin Layer Chromatography
  • endotoxin
  • Cytotksocitet