Implementeringen af elbiler i Danmark

Line Schlaikjær Kofod, Julie Damhøj Lønge Bruun, Marcus Hjerrild Gadsbøll, Ebru Aslan, Sofie Helene Laukeland Gaard & Mads Korbo Petersson

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt har vi fokus på implementeringen af elbiler i Danmark. Den danske stat har siden 2016 haft et mål om at Danmark inden 2050 skal være et lavemissionssamfund, fri for fossile brændsler. Denne målsætning vil kræve en omstrukturering af den danske transportsektor, hvortil elbilen spiller en afgørende rolle.
På trods af at implementeringen af elbiler har været en statslig målsætning siden 2016, så har den danske stat endnu ikke formået at sætte de rammevilkår og betingelser, som vil sikre et mere stabilt marked for elbilen. Vi søger derfor igennem dette projekt at undersøge, hvilke årsager der ligger til grund for det relativt lave salg af elbiler. Endvidere vil der også være fokus på en række udvalgte, private aktører, der har til hensigt at fremme implementeringen af elbiler i Danmark.
Gennem undersøgelsen vil Danmark blive sammenlignet med Norge, som på baggrund af en række initiativer og klare rammevilkår, har dannet et stabilt marked for elbilen. Vi kan dermed ved inddra- gelsen af Norge, som et komparativt element, diskutere om den danske stat og private aktører, kan fremme implementeringen af elbiler ved brug af norske erfaringer.
Projektet er baseret på en sammensætning af kvantitative og kvalitative metoder, hvilket indebærer brugen af sekundære data og interviews, som danner vores empiriske ramme. Vores empiri skal i kobling med vores teori om rational choice, sociotekniske systemer og korporatisme danne grundla- get for vores analyse. Analysen vil undersøge de forskellige aspekter, der knytter sig til vores pro- blemformulering, hvortil det overordnede fokus er de aktuelle politiske og økonomiske forhold for elbilen i Danmark og Norge samt hvordan private aktører arbejder for at fremme det danske elbil- marked, herunder bilimportøren Renault. I denne forbindelse udføres der en diskussion af, hvorledes Danmark skal gå efter samme model som i Norge og om det giver mening rent økonomisk og i prak- sis. På baggrund af opgaven kan der konkluderes, at de norske erfaringer kun i et vist omfang kan anvendes i Danmark grundet forskellige økonomiske og strukturelle forhold i de to lande. Ydermere har vi gennem vores undersøgelse fået bekræftet at staten er nødsaget til at sætte en række klare rammevilkår, før det er muligt at se en stigning i salget af elbiler.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider62
VejledereOle Erik Hansen