Identifikation af markører for vigtige behandlingsudfald i elektroniske patientjournaler for patienter på Psykiatrisk Center Sct. Hans med psykiatriske diagnoser hvor behandling med antipsykotika er indiceret

Kasper Klitgaard

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I løbet af indlæggelsen på Psykiatrisk Center Sct. Hans indsamles informationer fra behandlingsforløbet i den elektroniske patientjournal (EPJ). Ud fra en hypotese om, at udvalgte parametre blandt de journalførte informationer udgør markører for det pågældende behandlingsudfald, forsøges disse markører fastlagt i et retrospektivt kohorte-studie af 354 psykiatriske patienter med behandlingsudfaldene udskrivning (n = 224) og behandlingsskifte (n = 130) på baggrund af behandlingsforløb i antipsykotisk monoterapi i minimum 4 uger. Fastlæggelsen af markører sker i tilfælde af stærk overensstemmelse (k > 0,6) imellem to uafhængige fordelinger af samme kohorte; (1) opdelingen af patientkohorten i to grupper på baggrund af behandlingsudfaldet (forventet fordeling); (2) opdelingen af patientkohorten ved k-medoids clustering af udvalgte parametre (observeret fordeling). Trods gentagne undersøgelser med clusterfordelinger baseret på forskellige kliniske variable og selektionssnit af journalnotater opnåedes kun svag overensstemmelse (k <0,2) mellem fordelingerne. Det konkluderes, at yderligere undersøgelser er nødvendige for at bestemme betydningen af informationer gemt i større databaser som EPJ-databasen for behandlingsudfald ved den antipsykotiske behandling.

UddannelserDatalogi, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatMedicinalbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato5 mar. 2009
VejledereHenrik Bulskov & Ole Vang

Emneord

  • monoterapi
  • data mining
  • skizofreni
  • k-medoids
  • clustering
  • elektronisk patientjournal
  • behandlingsudfald
  • antipsykotika
  • EPJ
  • Sct. Hans