Hvor går grænsen? - Om mentorrelationer i integrationsindsatsen

Nina Westergaard & Gunilla Lindevall Hansen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet diskuterer de udfordringer der er forbundet med at introducere mentorordninger som integrationsindsats. Undersøgelsen tager udgangspunkt i projektet "Kompetenceudvikling i forhold til sygeplejerskeuddannelsen for nydanskere”, der havde som formål at fastholde og tiltrække sygeplejestuderende med etnisk minoritetsbaggrund. Dette gennem etableringen af mentorordning, hvor de studerende skulle støttes af erfarne sygeplejersker, der sideløbende gennemførte en 2-årig, tværfaglig diplomuddannelse i mentoring. Det har været vores intention at kaste lys over, hvilke forventninger, der er til mentorordninger, når de sættes i verden som integrationsindsats, og hvordan dette fortolkes og omsættes i relationen mellem mentor og mentee. Hvad skal mentoren kunne, hvad skal mentee lære og hvordan kan en akademisk uddannelse forberede på den mangfoldighed af funktioner (-faglige såvel som personlige), man som mentor skal kunne skifte imellem i praksis? Undersøgelsen baserer sig primært på kvalitative interviews med mentorer og mentee'er samt på uddrag fra et internetbaseret konferencesystem, som mentorerne har brugt i uddannelsesforløbet. Problemstilling Hvordan formes mentorrelationer, når de introduceres som integrationsindsats? Vigtigste teoretiske referencer Teoretisk tager vi afsæt i Pierre Bourdieus teori om menneskelig handlen, for at kunne belyse principperne for, hvorfor mennesker adskiller sig fra hinanden og hvordan fx forskellig kulturbaggrund kan have indflydelse i den konkrete interaktion. Desuden opererer vi med et intersektionalitetsperspektiv på sociale kategorier, for at kunne begrebsliggøre, hvordan erfaringer med hhv. minoritet og majoritetspositioner får liv og aktiverer en række logikker om, hvem 'vi selv' og 'de andre' er. Som parallelt perspektiv inddrages desuden begreber fra erfaringsteorien, når vi går tættere på principperne for den kvalificeringsproces, som sygeplejerskerne gennemgår i uddannelsen til mentorer.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejledereKirsten Hvenegård-Lassen & Annegrethe Ahrenkiel

Emneord

  • etnicitet
  • Pierre Bourdieu
  • kultur
  • sygeplejerske
  • integration
  • mentorordning
  • erfaringsteori
  • intersektionalitet
  • Kirsten Weber