Hvor blev min fritid af?

Anna Louise Stautz, Pernille Huno, Marcus Friis Hasle & Gustav Rasmus Bøtte Friis

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Titel: Hvor blev min fritid af? Projektbeskrivelse Fokus for dette projekt er hvorvidt det fleksible arbejde indskrænker medarbejderens opfattelse af fritid. Projektet beskriver således, hvad der skal forstås ved fænomenet fleksibilitet i forhold til de ændrede organisations- og ledelsesstrukturer, forskellige måder hvorpå man kan anskue fritiden, samt hvordan det personliggjorte arbejde har en indvirkning på den ansattes opfattelse af fritid. Projektet konkluderer at der er sket en gensidig værdiforskydning imellem arbejdslivet og fritiden, baseret på medarbejderens identifikation med jobbet. Denne identifikation hænger sammen med medarbejderens opfattelse af at få mere ansvar over egne arbejdsopgaver, hvilket også øger dennes risiko for psykiske arbejdsbelastninger. Projektet konkluderer ligeledes på baggrund af dette, at anvendelsen af det fleksible arbejde, samt den individuelle opfattelse af hvad fritid indebærer, er rammesættende for om den fleksible arbejdsgang indskrænker opfattelsen af fritiden. Title: What happened to my leisure? Abstract This written assignment has its focus on how flexible work, affects employees’ understanding of their leisure. The assignment describes the meaning of flexible work related to the new ways of organization- and leading management. Besides, the assignment tries to define the meaning of leisure by discussing different views on this topic. Furthermore, it is discussed how personified work affects the employee’s understanding of leisure. The assignment concludes that there has been a mutual displacement of values between work life and leisure based on the employee’s identification with the job. This identification is cohesive with the employee’s understanding of getting more responsibility over their own work assignments, which also increases the employee’s risks of mental work strain. The assignment concludes that the use of the flexible work, along with the individual perception of what leisure involves, is crucial for how the flexible workflow restricts the leisure.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2012

Emneord

  • Fleksibelt arbejde
  • fritid
  • Erving Goffman
  • Richard Sennett
  • Karl Marx
  • Manuel Castell