Hvad skal der til for at social-og sundhedsassistenteleven gennemfører den første praktik? Hvad skal der til, for at den unge EUD elev på social- og sundhedsassistentuddannelsen gennemfører praktik 1A og samtidig ser en sammenhæng mellem praktikkens didaktik og skoleforløbet, som er meningsfyldt for eleven?

Karina Djurhuus

Studenteropgave: Masterafhandling

Abstrakt

Kommunerne står i dag overfor store rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet. Social- og sundhedsuddannelserne har med den nye uddannelsesordning 2017 en målsætning, om at social- og sundhedsassistentuddannelsen skal kompetenceløftes, for at kunne varetage de komplekse omsorgsopgaver i det nære sundhedsvæsen.
Efter den nye uddannelsesreform har der desværre været et massivt frafald på uddannelsen, hvorfor der er blevet lavet en række tiltag, for at fastholde eleverne i uddannelse.
Formålet med denne masterafhandling var i første omgang at forstå årsagerne til frafaldet, som ofte sker i den første praktik. Udvælgelsen af elever er sket på baggrund af deres alder, da problemformuleringen tager udgangspunkt i de unge elever under 25 år.
Metodisk har jeg taget udgangspunkt i den videnskabsteoretiske retning filosofisk hermeneutik, da det i første omgang handler om at være bevidst om min egne fordomme, og derefter at turde sætte dem på spil. Jeg har benyttet mig af det kvalitative fokusgruppeinterview suppleret med semistruktureret spørgeskema med åbne spørgsmål, for at forstå elever og praktikvejlederes oplevelse af den første praktikperiode.
Efter den empiriske undersøgelse blev problemformuleringen ændret fra frafald til gennemførelse, da samtlige elever på holdet fortsat var i uddannelse.
Problemformuleringen lyder som følgende: Hvad skal der til, for at den unge EUD-elev på social-og sundhedsassistentuddannelsen gennemfører praktik 1A og samtidig ser en sammenhæng mellem praktikkens didaktik og skoleforløbet, som er meningsfuldt for eleven?
For at undersøge hvordan eleven ser sammenhæng mellem skolens undervisning og praktikkens didaktik, tog jeg udgangspunkt i Jan Bisgaards Ph.d. -afhandling, med fokus på modellen for praktikkens didaktik med arbejdsopgaven i midten, der illustrerer, hvorledes fokusområderne påvirker hinanden, når eleven lærer i praksis. For at forstå hvordan eleverne kan se sammenhæng mellem den teoretiske skoleundervisning og praktikkens didaktik, valgte jeg at anvende Wahlgren og Aarkrogs beskrivelse af transfer. For at forstå hvordan eleven bliver en del af fællesskabet på arbejdspladsen, og hvordan eleven kan lære i praksisfællesskabet, valgte jeg Lave og Wengers teori om den legitime perifere deltagelse, hvor eleven langsomt bevæger sig mod at blive et medlem af praksisfællesskabet. At se mening med sit arbejde er godt beskrevet af Peter Olsén i tidsskrift for arbejdsmiljø, hvorfor jeg har inddraget den til at forklare meningsfuldhed og arbejdsmiljø. Derudover har jeg inddraget relevante undersøgelser, samfundsmæssige tiltag, både på nationalt og kommunalt plan.
Konklusionen er som følgende, at den unge uerfaren social- og sundhedsassistentelev skal mødes af en praktikvejleder med didaktiske og pædagogiske kompetencer, hvor både kolleger og leder tager ansvar for elevens læring og adgang til praksisfællesskabet, desuden skal der være et trygt og tillidsfuldt miljø i praktikken. Eleven skal være i stand til at se ligheden mellem skolens teoretiske undervisning og praktikkens praktiske læring. Elevens egne forudsætninger er også altafgørende for resultatet, eleven skal være motiveret og se mening ved at være i uddannelse. Det kræver et godt samarbejde mellem eleven, skolen, praktikken og uddannelseskonsulenten i kommunen, for at de unge gennemfører uddannelsen.


UddannelserMaster i Uddannelse og Læring (MUL), (Masteruddannelse) Master
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2019
Antal sider55
VejledereChristian Helms Jørgensen

Emneord

  • erhvervsuddannelse, social-og sundhedsassistentuddannelse, gennemførelse af praktikperiode, meningsfuldhed, EUD elever, Transfer, praksisfællesskab, model for praktikkens didaktik