Humus, Jordfrugtbarhed og Økologi

Mette Godsk Bilker

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Denne rapport er først og fremmest en vidensopsamling om humus og jordfrugtbarhed. I debatten om et mere bæredygtigt og miljøvenligt jordbrug er humus og jordfrugtbarhed oversete størrelser. Nærværede rapports formål er at klarlægge disses betydning for på den måde at nuancere debatten. Rapporten lægger vægt på at forklare hvilke elementer, der er bestemmende for en jords frugtbarhed, disse elementers interne relationer, samt forskellige dyrkningstiltags indvirkning herpå. Humus spiller en central rolle i den forbindelse og er sat som omdrejningspunkt for beskrivelsen af jordens frugtbarhed. Humus er samtidig en relevant størrelse at betragte set i relation til miljøpåvirkningerne fra jordbruget. Jordens indhold af humus er af betydning for N-udvaskningens størrelse og påvirker via forskellige mekanismer afgrødernes sundhedstilstand og dermed for behovet for pesticider. Endvidere er ændringer i humuslagets størrelse relateret til ændringer i den emission af CO2, der er forbundet med jordbrugspraksis. Humus spiller altså en central rolle i overvejelser omkring et mere miljøvenligt jordbrug. Denne rapport er lavet ud fra et ønske om at finde grundlaget for en mere miljøvenlig dyrkningsform, idet det må konstateres, at det konventionelle jordbrug medfører en række uønskede påvirkninger af miljøet. I rapporten er det beskrevet, hvilke miljømæssige bivirkninger, der følger med en konventionel dyrkningsform, hvorfor disse bivirkninger opstår, samt hvordan og hvorfor miljøpåvirkningerne ændres ved en overgang til en økologisk dyrkningsmetode. Derudover beskriver rapporten hvordan forfejlede reguleringsstrategier har bidraget til at forværre ovenstående miljøproblemer. Det er rapportens konklusion, at en omlægning af jordbruget til økologiske produktionsmetoder vil medføre en stigning i jordens indhold af humus og en stigning i jordens naturlige frugtbarhed. Samtidig vil de miljøbelastninger, der er knyttet til jordbrugets anvendelse af gødning, pesticider og energi og til den generelle udnyttelse af jorden reduceres ved en omlægning til økologisk produktion.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2004
VejledereClaus Henrik Heinberg & Jan Andersen