Hovedforbund på tværs - kampen om indflydelse mellem LO og AC

Lea Brith Grummisgaard Friedberg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Executive summary
Dette projekt undersøger, hvorledes overgangen fra koorporatisme til pluralisme har influeret på henholdsvis Akademikernes Centralorganisation og Landsorganisationens evne til at varetage medlemmernes interesser og hvilke perspektiver dette bibringer for hovedorganisationernes fremtidige interessevaretagelse. Med udgangspunkt i bogen Faste forhold og flygtige forbindelser fra 2004 af Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard beskrivelses udviklingen i den måde interesseorganisationer og stat samarbejder i forhold til lovgivningsprocesserne. Vi er ifølge forfatterne gået fra et system, hvor bestemte organiserede interesser som arbejdsmarkedets parter havde en privilegeret position i forhold til adgangen til de tidlige og magtfulde faser af lovgivningsarbejdet til, at der i dag er en langt mere pluralistisk og uformel inddragelse af organiserede interesser. Dette med mere influerer på den måde og på hvilke platforme fagbevægelsen bør varetage medlemmernes interesser. Ligeledes ser vi også, at politiske sympatier spiller en væsentlig rolle for inddragelse i lovarbejdet. Derfor undersøges det med visse ressourcer og succes de faglige hovedorganisationer Akademikernes Centralorganisation og Landsorganisationen interessevaretager med udgangspunkt i de af Ove Kaj Pedersen opstillede opmærksomhedspunkter for fagbevægelsens strategi for politisk indflydelse. Her foretages komparative analyser af organiseringsgradens udvikling, hovedforbundenes økonomiske ressourcer og tilstedeværelse på de sociale medier, hvilket suppleres af kvalitative elite-interviews med henholdsvis Lars Qvistgaard, formanden for Akademikernes Centralorganisation og Nanna Højlund, næstformand i LO, der kvalificerer analysen af hovedforbundenes strategi og ressourcer. Analysen bekræfter udviklingstendenserne i retning af en mere pluralistisk lovgivningsproces og at dette desuden influerer på hovedorganisationernes strategi for interessevaretagelse. Hvor fokus tidligere har været på forholdet til politikerne på Slotsholmen og embedsværket er der i dag en langt større bevidsthed om vigtigheden af at kunne sætte dagsordener og være tilstede på de sociale medier. Dette skifte kræver dog også visse ressourcer af hovedforbundene. Hvor LO har haft en faldende organisationsgrad oplever AC derimod at deres andel af samlede antal organiserede lønmodtager vokser betydeligt grundet ændrede uddannelsesmønstrer i befolkningen. Disse har dog n langt mindre økonomisk kapacitet og antal ansatte. De er desuden ringere repræsenteret på de sociale medier og oplever i modsætningen til LO ikke at være genstand for særligt stærke politiske sympatier. Hvor begge organisationer er bevidste om vigtigheden af at kunne være vidensproducerende og have stærke netværk er det dog i særlig grad LO, derfor at gøre sidstnævnte gældende. Det konkluderes derfor det på baggrunden af teorien om ressourcer, platforme og opmærksomhedspunkter i interessevaretagelsen, at det af de to hovedorganisationer i særlig grad er LO, der har forudsætningerne til succesfuldt at navigere i de nye forhold for politisk interessevaretagelse. Slutteligt diskuteres perspektiverne for hovedorganisationernes evne til effektiv interessevaretagelse fremadrettet med udgangspunkt i analyseresultaterne, forholdet til medlemsorganisationerne samt en grafisk fremstilling af arbejdskraftsefterspørgslen frem mod 2025. Denne fremskrivning viser, at efterspørgslen efter LO’s medlemmer er langt mere kritisk end den er efter AC’s medlemmer, hvilket sammenholdt med analysens resultater tegner et billede af, at LO trods en faldende organiseringsgrad har bedre forhold for interessevaretagelse også fremadrettet, særligt skulle fusionen med FTF gå igennem. AC derimod har en brændende platform til at styrke samarbejdet med medlemsorganisationerne for derved at stå stærkere i kampen om politisk indflydelse.


UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2017
Antal sider33

Emneord

  • Fagbevægelsen
  • Akademikernes Centralorganisation
  • Landsorganisationen
  • Korporatisme
  • Pluralisme