Hjemmeplejen - Autonomi, Medmenneskelighed & Arbejdsmiljø under New Pubic Management

David Hansen Maag & Christian Hansen Tranberg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resume Dette projekt omhandler de konsekvenser, som New Public Management har haft for de sociale ydelser, som hjemmehjælperne leverer. Derudover undersøger projektet hjemmehjælpernes nuværende autonomi og arbejdsmiljø, som gennem de sidste 15 år, i forbindelse med omstruktureringer, tiltag og reformer, er blevet forringet. Denne udredning er lavet på baggrund af teoretisk og empirisk materiale om New Public Management og hjemmeplejens strukturelle opbygning. Yderligere empirisk materiale er indsamlet i form af tre kvalitative interviews. Et af en fokusgruppe, bestående af tre Sosu – assistenter, et eliteinterview af en daglig leder af en hjemmeplejergruppe og et individuelt interview af en tillidsrepræsentant. Hele projektet har en eksistentialistisk og fænomenologisk videnskabsteoretisk tilgang, da det overordnede fokus for projektet har befundet sig i det sociale og mellemmenneskelige aspekt af at være hjemmehjælper. Dertil har vi, ved hjælp af sygeplejeteoretikere Joyce Travelbee og Kari Martinsen, kunnet uddrage aspekter af den sociale pleje som, humanistisk, har virket problematisk for både hjemmehjælperne og de borgere som hjemmeplejen kommer hos. Afsluttende fremlægger vi et løsningsforslag hvori vi forholder os til de mest centrale problematikker for hjemmehjælperne, som alle bunder i den manglende tid til de opgaver, som konstant bliver mere omfattende. Løsningsforslaget argumenterer for, ud fra opgavens analyse og diskussion, at man ved at øge kommunikationen mellem ledelsesniveauet, visitationen og hjælpergruppen kan imødekomme nogle af de problemstillinger, som opgaven belyser. Dette skal forekomme i kombination med tilsvarende efteruddannelse, for at skabe en gensige forståelse mellem de faglige niveauer i de tre nævnte grupper. Abstract This assignment treats the consequences concerning the social services that the home carer provides in the aftermath of the entry of New Public management in the elder care. In addition this assignment will examine the autonomy and work environment of the home carer, which, through restructuring, new initiatives and reforms, has been deteriorated the last 15 years. This account is produced in the lights of theoretic and empiric data material regarding New Public Management and the structure of the domiciliary care. Further empirical data material is collected by means of qualitative interviews. The data was collected by the means of a focus group comprised of three home carers, an elite interview comprised of a daily manager and a personalised interview comprised of the trade union representative of the selected domiciliary care. As a result of this assignments approach too social and humane issues in the elder care this has adopted a scientific theoretical realm of understanding based upon existentialism and phenomenology. We have by the avail of nursing theorist Joyce Travelbee and Kari Martinsen been able to examine human aspects of the domiciliary care, which appears to be problematic. Final this assignment presents a suggested solution to the issues connected to the consequences of New Public Management. This suggested solution argues that you can accommodate the issues concerning the deteriorated work environment in elder care, by the means of communications between the different authorities in the internal system. The suggested solution about communication has to be combined with similar continuing education to provide the needed real of understanding between the internal authorities.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2012
VejledereErling Jelsøe

Emneord

  • Medmenneskeligehed
  • Social Pleje
  • Hjemmeplejen
  • Standardisering
  • Autonomi
  • Taylorisering