Hellere lille og innoverende, end stor og standardiserende - en analyse af GourmetBryggeriet A/S´ nutidige og fremtidige markedsposition i mikrobryggeribranchen

Christian Boysen & Mette Marie Munch-Petersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resumé Denne rapport omhandler den danske mikrobryggeribranche med særlig vægt på GourmetBryggeriet A/S i Roskilde. Gennem en PEST-analyse og Michael E. Porters teori om markedsanalyse og konkurrencestrategi, undersøges GourmetBryggeriets nuværende og potentielle, fremtidige markedsposition. Mikrobryggeribranchen undersøges hovedsagligt gennem Porters Five Forces med særlig vægt på de tre kræfter; intern konkurrence, potentielle indtrædere og kunder. Det har vist sig, at mikrobryggeribranchen er en fragmenteret branche, specialøls popularitet er voksende blandt danske kunder og forholdet mellem mikrobryggerierne bærer præg af et venskabeligt forhold frem for konkurrence. GourmetBryggeriets konkurrenceevne analyseres i Porters værdikæde, hvor det har vist sig, at deres konkurrencemæssige fordele hovedsagligt ligger i ledelse, produktion samt salg og marketing. Afslutningsvis opstilles to fremtidsscenarier, der anskuer specialølmarkedet som henholdsvis mættet og i vækst, hvori GourmetBryggeriets styrker, svagheder, muligheder og trusler diskuteres. Resumé in English This study is concerned with the Danish microbreweries, in particular GourmetBryggeriet A/S in Roskilde. Through a PEST-analysis and by using the theories of market analysis and competitive strategy by Michael E. Porter, the present and potential future market positions of GourmetBryggerit are examined. The microbrewery market is mainly examined through the Five Forces by Porter, with weight attached to the three forces; rivalry, potential entrants and customers. It is shown first, that the micro brewery market is a fragmented market, second, that special brew increases in popularity, and third, the relations between the microbreweries are characterised by friendship rather than competition. The competitive position of GourmetBryggeriet is examined in the Value chain made by Porter, and the result shows that their core competences are management, production plus sales and marketing. Finally, two scenarios are drawn up in which GourmetBryggeriet and their future strengths, weaknesses, opportunities and threaths are discussed.

UddannelserVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato26 jan. 2009
VejledereBoel Jørgensen

Emneord

  • specialøl
  • mikrobryggeri
  • nutidige og fremtidige markedposition
  • GourmetBryggeriet A/S