Havvindmøller i Energi E2. - Et projekt om havvindmøllers konkurrenceevne på et liberaliseret elmarked

Michael A. Rygaard, Mai Gritt Jakobsen, Ditte Vesterager Christensen & Tino Killen Jahn

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Problematikken vedrørende emissioner af CO2, SO2 og NOx som følge af afbrænding af fossile brændsler, har ført til en stigende debat. Der hersker et ønske om at nedbringe emissionerne samtidig med at elmarkedet liberaliseres. Projektet tager udgangspunkt i Energi E2 som case-virksomhed. E2 er den største elproducent i Østdanmark. I projektet benyttes Avedøre 1 og 2, Nordjyllandsværket, DTU-værket samt Nysted Havmøllepark som referenceanlæg. Gennem projektet vil vi svare på følgende problemformulering; ”Hvordan er mulighederne for i højere grad at integrere havvindmøller i E2’s samlede strategi, på en måde så både miljøhensynet og E2’s positionering i elproduktionsbranchen tilgodeses?” Gennem en analyse af branchestrukturerne i elproduktionsbranchen, med afsæt i Michael E. Porters teori om konkurrence strategi, samt en analyse af kostpriser og miljøforhold på vores referenceanlæg, vil vi svare på ovenstående problemformulering. Vi kan konkludere, at E2 med fordel kan integrere havmøller i virksomhedens fremtidige strategi. Det danske marked skal i den forbindelse fungere som afsæt til en yderligere udbygning på udenlandske markeder. In english: The problem concerning emissions of CO2, SO2 and NOx, as a consequence of burning fossil fuel, has led to an increasing debate. It’s a common wish to reduce emissions and at the same time liberalise the electricity marked. Our project has its basis in Energi E2 as a case industry. Energi E2 is the largest producer of electricity in Eastern Denmark. In this project Avedøre 1 and 2, Nordjyllandsværket, DTU-værket and Nysted Havmøllepark are used as reference facilities. Throughout this project we will answer the following question: “How are the possibilities to integrate offshore wind turbines in E2’s over all strategy, in such a way that both environmental issues and E2’s positioning in the electricity industry are being dealt with?” By analysing the industry structures, using Michael E. Porter's theory on competitive strategy, and an analysis of cost prices and environmental concerns at our reference facilities, we will answer the above question. The conclusions of the project are; Energi E2 can with an advantage implement offshore wind turbines in a future strategy. The Danish market is in this matter meant to function as a basis for further expansion on foreign markets.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2003
VejledereJan Andersen

Emneord

  • liberalisering
  • elmarkedet
  • havvindmøller
  • Michael E. Porter
  • Energi E2