Gundsømagle Sø og vandrammedirektivet

Cecilie Meyer & Bjørn Olsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resume Projektet tager udgangspunkt i den løbende proces af implementeringen af vandrammedirektivet i forhold til overfladevand. I projektet skabes en metode, der opstiller forslag til elementer i forbindelse med udarbejdelsen af en handleplan, der relaterer sig til vandrammedirektivets implementering. En sådan handleplan skal udarbejdes på kommunalt niveau og til et specifikt vandområde. Nærværende projekt tager udgangspunkt i casen Gundsømagle Sø, beliggende i Roskilde Kommune. Metoden skal blandt andet identificere årsagerne til eutrofieringsproblemerne i søen. Desuden skal metoden identificere de interessenter, der påvirkes af de tiltag, der nødvendigvis må foretages i forbindelse med opfyldelsen af vandrammedirektivets krav om en god økologisk tilstand i søen. Endelig arbejder metoden med forskellige virkemidler ud fra et princip om, at disse, så vidt muligt, skal være kildeorienterede. I projektet udfærdiges, foruden en metode, også et konkret forslag til elementer i en handleplan for Gundsømagle Sø. Projektet afprøver således metoden ved at eksemplificere denne gennem førnævnte forslag for Gundsømagle Sø. Abstract This project takes its point of departure in the current implementation of the Water Frame Directive in relation to surface water. The project puts forward a method, drawing up proposals for elements to be used in the preparation of an action plan, related to the implementation of the Water Frame Directive. Such an action plan must be worked out at a local level (the local authorities) and for a specific area of water. The present project takes its basis in the case Gundsømagle Lake, situated in Roskilde municipality. The method will identify the causes behind the eutrophication problems of the lake. Furthermore the method will identify the interested parties, which will be influenced by the necessary steps taken in order to meet the standards of good surface water status, demanded by the Water Frame Directive. Finally, the method deals with the various means possible, having as its principle that the means must be preventative whenever possible. In addition to the method the project works out a definite proposal for elements of an action plan for Gundsømagle Lake. Thus, the project tries out the method by exemplifying it through the above-mentioned proposal for Gundsømagle Lake.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2008
VejlederePeder Winkel Agger & Tyge Kjær

Emneord

 • CCA
 • sortterne
 • handleplan
 • Gundsømagle
 • miljømålsloven
 • interessenter
 • vandrammedirektivet
 • virkemidler
 • Stakeholder analyse
 • Roskilde Kommune
 • Conduct Chain Analysis