Gruppeterapi som behandlingsform: Et projekt om Dialog mod Volds gruppeterapi rettet mod voldsudøvere

Signe Willemoes Nielsen & Sara Tang Møller

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Formålet med dette projekt er at undersøge, en social intervention om hvilke anerkendelsesprocesser der knytter sig til organisationen Dialog mod Volds gruppeterapiforløb, samt hvilke problematikker der opstår i forbindelse med disse anerkendelsesprocesser. Projektet tager udgangspunkt i følgende problemformulering: Hvilke anerkendelsesprocesser finder sted i forbindelse med Dialog mod Volds gruppeterapi som behandlingsform samt hvilke problematikker knytter sig til disse anerkendelsesprocesser?

Ud fra ovenstående problemformulering har vi valgt at tage udgangspunkt i Axel Honneths anerkendelsesteori og dermed de tre sfære: Kærligheds-/privatsfæren, den retlige sfære samt den solidariske sfære. Honneths teori sætter videre den teoretiske ramme for projektet, hvilket kan ses afspejlet i analysen. Vores videnskabsteoretiske retning i dette projekt er kritisk teori, hvilket har påvirket den måde, vi erkender og forstår verden, herunder vores felt på. Vores empiri består af to semistrukturerede interviews med henholdsvis en psykolog fra Dialog mod Vold og en tidligere deltager i gruppeterapi. Deres udtalelser vil blive anvendt i analysen til blandt andet at give et indblik i, hvordan gruppeterapien er designet set ud fra psykologens perspektiv, og hvordan en tidligere bruger oplevede at indgå i Dialog mod Volds gruppeterapi.

Projektet kommer frem til, hvordan der i Dialog mod Volds gruppeterapi kan ses hvordan der til hver anerkendelsessfære knytter sig en anerkendelsesproces. Hvor det i privat-/kærlighedssfæren kan ses at der opstår en anerkendelsesproces i forhold til de nære relationer, voldsudøveren indgår i, kan det ses hvordan der i den retlige sfære sker en anerkendelsesproces, hvori staten forsøger at give voldsudøverne nogle rettigheder til behandling af deres voldelige adfærd. I den tredje og sidste sfære, den solidariske, kan det ses hvordan der opstår en anerkendelsesproces mellem deltagerne i gruppeterapien, der primært bygger på det fællesskab, der opstår idet deltagerne kan spejle sig i hinanden. Videre er det i vores analyse blevet påvist hvordan der til hver af disse anerkendelsesprocesser knytter sig nogle problematikker. I privat-/kærlighedens sfæren kan en problematik ses i forhold til, at det kan være svært for individerne i voldsudøverens nære relationer at skulle tilgive og genoprette den tillid, der blev krænket ved voldshandlingen. I den retlige sfære knytter der sig en problematik til de individer, der er blevet krænket ved voldshandlingen, idet de kan have en følelse af uretfærdighed, grundet de rettigheder staten forsøger at give til voldsudøverne. Afslutningsvis er det blevet påvist, hvordan der i den tredje sfære opstår et paradoks, idet voldsudøverne bliver nødt til først at påtage sig skylden og den medfølgende skam, for deres voldshandling for derefter gennem gruppeterapien forsøge at fralægge sig den igen.

UddannelserSociale Interventionsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
Antal sider48
VejledereRebecca Savery Trojaborg

Emneord

  • Honneth
  • Anerkendelse
  • Dialog mod Vold
  • Gruppeterapi