Genetisk modificerede afgrøder - fra niche til landskab: En undersøgelse af GMO’s mulige indtræden på det danske og europæiske marked

Troels Hjarne, Simon Lehman Brandt, Mine Silje Sanddal Lindemann, Morten Bonde & Martin Westad Bertelsen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

I indeværende projekt er Frank Geels’ teori; From sectoral systems of innovation to socio-technical systems insights about dynamics and change from sociology and institutional theory benyttet til at analysere centrale aktører inden for genmodificeringsteknologi og genetisk mo-dificerede afgrøder. Det har været centralt i projektet at identificere eksisterende regimer og aktører. På baggrund af kvalitative ekspertinterviews og dokumentanalyse er regimernes syn på GM-teknologi og GM-afgrøder blotlagt. Videre er interaktionen mellem de identificerede regimer identificeret med henblik på at kortlægge sporafhængigheden, som er med til at defi-nere regimernes handlingsgrundlag. Gennem analysen kan det konkluderes, at der optræder flere typer interaktioner der udmønter sig i ustabilitet i det sociotekniske landskab. Videre kan der identificeres mulige windows of opportunity vedrørende en transition af GM-teknologi og GM-afgrøder fra værende en nicheteknologi til anvendt i landskabet. Centralt kan det kon-kluderes, at ændringer i de regulative regler vedrørende teknologien samt en ændring i for-midlingen af forskningen angående teknologien skal være katalysator for disse windows of opportunities. Ligeledes kan det konkluderes at GM-teknologi og GM-afgrøder kan diskute-res som ikke værende behandlet korrekt i forhold til det guidende forsigtighedsprincip i EU politisk regi. Afslutningsvis anbefales det, at beslutningstagere genovervejer fortolkningen og anvendelsen af forsigtighedsprincippet i denne kontekst.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) BachelorBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2019
Antal sider87
VejledereEsben Holm Nielsen

Emneord

  • GMO
  • Geels
  • Clancy
  • mutagenese
  • landbrug
  • cisgenese
  • præcisionmutagenese