Frihedens filosofi - en undersøgelse af Rudolf Steiners filosofiske hovedværk

Kim Urplante

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Jeg undrer mig indledende over, at der på den ene side findes en række aktuelle problemer i verden – bla. med rødder i uhensigtsmæssige filosofiske modeller – og på den anden side en spændende, men ignoreret, filosofisk doktor, Rudolf Steiner (1861-1925), der måske har bud på løsninger. I specialet undersøger jeg, hvordan Steiner argumenterer for hovedpunkterne i sit filosofiske hovedværk, ”Frihedens filosofi” (FF, 1894/1918), ved med en begrebsmæssig, fænomenologisk, hermeneutisk og heuristisk analyse ud fra Steiners tese (FF) og kritikkens antitese (diskussion og reaktioner fra litteraturen) at tilvejebringe en syntese (min vurdering og kritik). Min kapitelinddeling følger bogens omtrentlige opdeling i en epistemologisk og en etisk del. I 2. kapitel om epistemologien viser jeg, hvordan Steiner etablerede sin position som et forsøg på at forene træk fra hhv. tysk idealisme, empirisme og tidlig fænomenologi (Goethe) som modtræk til materialisme og Kants og nykantianismens postulater om grænser for erkendelsen. Jeg viser ligeledes, at bogens stil kan virke fremmed for en fagfilosofisk læser og diskuterer kort Steiners udgangspunkt i epistemologi og antropologi. Derefter redegør jeg for Steiners argumentation for, at en epistemologi må tage udgangspunkt i tænkningen. Endvidere for hans forståelse af erkendelsesprocessen som syntese af iagttagelse, begreb og perspektiv vha. tænkningen samt hans begreb om erkendelsesudvikling. Jeg diskuterer berettigelsen af, at Steiner forudsætter erkendelsens mulighed, hans uklarhed mht. begrebernes ontologiske status og bestemmelsen af hans epistemologiske position, idet jeg afviser tendenser til at gøre ham til nykantianer og argumenterer for at betegne ham som ontologisk monist og epistemologisk dobbeltaspektmonist. I 3. kapitel om etikken forsvarer jeg Steiners sammenknytning af ontologi/epistemologi og etik og viser, at den er en anden end den, som Hume m.fl. fandt kritisabel. Jeg redegør for Steiners fænomenologiske tilgang til frihedsproblemet og hans skematisering af handlingers begrundelser og etisk udvikling og tager en længere diskussion om indvirkningen på frihedsspørgsmålet af det førnævnte problem med begrebernes ontologiske status. Jeg konkluderer, at Steiner forekommer noget tvetydig og uudgrundelig i forhold til denne problematik, idet han ikke tager stilling til, om det kosmiske begrebssystem af lovmæssigheder har konsekvenser for menneskets frihed. Endelig diskuterer jeg en bestemmelse af Steiners etiske position. Til slut konkluderer jeg, at Steiners bog, trods de påviste problemer, er spændende, set fra fagfilosofien.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato26 jan. 2011

Emneord

  • antroposofi
  • individualisme
  • holisme
  • Steiner, Rudolf
  • kærlighed
  • Goethe
  • frihed
  • logos
  • Kant
  • naturalistisk fejlslutning