'Fremtidens Dagtilbud' - Fra leg til læring. Et diskursanalytisk perspektiv. Fra leg til læring. Et diskursanalytisk perspektiv.

Lise Trøst Andersen & Joel Lohse Andersen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt


Denne rapport omhandler udviklingsprogrammet ‘Fremtidens Dagtilbud’. Fremtidens Dagtilbud blev igangsat i 2013 og er et udviklings- forsøgs- og forskningsprogram der har til formål at “(…)give viden om, hvordan den pædagogiske praksis kan kvalificeres med henblik på at skabe øget trivsel og læring for alle børn i dagtilbud.” (uvm.dk). Det forventes, at projektet afsluttes medio 2017 med evidensbaseret og generaliserbar viden om hvordan det pædagogiske personale bedst muligt kan understøtte udviklingen af børns trivsel og kompetencer. Fremtidens Dagtilbud er igangsat af Ministeriet for børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold og gennemført af et konsortium bestående af Syddansk Universitet, Rambøll Management Consulting, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Danmarks Evalueringsinstitut og University College Nordjylland. Udviklingsprogrammet er gennemført i samarbejde med 14 kommuner på tværs af Danmark, hvoraf hver kommune repræsenteres med ca. 12 dagtilbud og omfatter alle typer af dagtilbud for de 0-6 årige. Dagtilbuddene er udvalgt tilfældigt, for at repræsentere en så bred gruppe af dagtilbud af størrelse og socioøkonomisk profil (Internetkilde 1).


 
Formålet med denne rapport har været, at undersøge hvorvidt pædagogerne har været i besiddelse af de rette kompetencer til at varetage implementeringen af Fremtidens Dagtilbud. Til dette formål har vi udarbejdet en problemformulering der lyder:
 
Hvordan kan der identificeres konflikt mellem pædagogernes bekendtgørelse af 2014 og de pædagogiske principper præsenteret af Fremtidens Dagtilbud?
 


Vi har fundet det nødvendigt at supplere vores problemformulering med et arbejdsspørgsmål der har til hensigt at belyse pædagogerne og deres rolle som velfærdsprofession i et velfærdssamfund præget af national som international konkurrence. Vores arbejds spørgsmål lyder derfor som følgende:
 
Hvordan kan der identificeres elementer af konkurrencestatens logik i pædagoguddannelsens bekendtgørelse?
 
Videre ønsker vi også at belyse Fremtidens Dagtilbuds potentiale til at leve op til de krav konkurrencestaten stiller til pædagogernes professionelle virke. Derfor har vi udarbejdet følgende arbejdsspørgsmål:
 
Hvorledes kan konkurrencestaten siges at være repræsenteret i Fremtidens Dagtilbud?
 
Udgangspunktet for vores analyse er på baggrund af en Ernesto Laclau og Chantel Mouffes inspireret diskursanalyse (2002) der sigter mod at identificere nodalpunkter og ækvivalenskæder der tilsammen, ifølge litteraturen, siges at udgøre den givne diskurs. Vi har derudover valgt at tilføje teoretiske vinkler fra Anna Klara Bom (2015) samt Peter Nedergaard (2015). I vores undersøgelse af hvorledes udviklingen af konkurrencestaten har ydet indflydelse på pædagoguddannelsen har vi benyttet os at Ove Kaj Pedersen (2014) og Lars Thorup Larsen (2013).
 
Vores valg af metode er præget af en diskursanalytisk tilgang kombineret med elementer fra dokumentanalysen.
 
Rapporten konkludere, at der i Fremtidens Dagtilbud kan observeres diskursive elementer der til en vis grad afviger fra pædagogernes bekendtgørelse. Her refereres til en italesættelse af nodalpunktet ‘læring’ der i analysen vil blive stillet op mod det andet nodalpunkt ‘udvikling’. Læringsbegrebet har i Fremtidens Dagtilbuds pædagogiske principper fået en fremtrædende rolle, særligt når begrebet indgår sammen med ‘leg’.
Dette stemmer overens med hvad vi har fundet i vores analyse af Fremtidens Dagtilbuds rolle i forhold til konkurrencestaten. Der er indikationer på, at pædagogernes bekendtgørelse ikke lever op til hvad Fremtidens Dagtilbud forventer, og vores anbefaling er derfor, at foretage yderligere undersøgelser der har til hensigt at imødekomme pædagogerne og deres kompetencer i fremtidige projekter af samme karakter som Fremtidens Dagtilbud.  Disse anbefalinger kan læses til sidst i rapporten jf. vores formidlingsdel.  
 
Udover at indeholde vores konklusion, har vi i vores projektrefleksion ligeledes diskuteret og reflekteret over analysens validitet, i forhold til Fremtidens Dagtilbud og det faktum at Fremtidens Dagtilbud endnu ikke er afsluttet. Ligeledes bliver det diskuteret hvorvidt vi kan tillade os, at generalisere vores konklusioner ud til alle involverede pædagoger i Fremtidens Dagtilbud. Til dette finder vi, at en høj grad af differentiering pædagogerne imellem, ikke gør det muligt.
 

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2017
Antal sider367
VejledereHanne Marlene Dahl

Emneord

  • Fremtidens Dagtilbud
  • Diskursanalyse
  • Laclau & Mouffes
  • Konkurrencestat
  • Velfærdsproffesioner