Fra risskaller til energi. En undersøgelse af muligheder og barrierer for brug af risskaller som energiressource i energiplanlægningen i Thailand

Charlotte Hansen, Line Lundskov Larsen, Ronnie Lykke Madsen & Pernille Jørgensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Fokuseringen i projektet er Thailands voldsomme stigning i elektricitetsforbruget, hvilket skyldes den store økonomiske vækst i landet. Det øgede elektricitetsforbrug i Thailand har en række uhensigtsmæssige konsekvenser, både for betalingsbalancen som følge af import af fossile brændsler og for miljøet i Thailand. Projektets formål er at belyse og diskutere, hvilke muligheder der eksisterer for og imod en øget udnyttelse af risskaller til produktion af energi. Risskaller er en indenlandsk ressource og udnyttelsen vil derfor ikke påvirke betalingsbalancen i en negativ retning. Ved udnyttelse af risskaller, reduceres endvidere de miljømæssige konsekvenser både lokalt og globalt. I projektet præsenteres en række muligheder, der kan bidrage til en større udnyttelse af risskaller til produktion af energi. En af mulighederne er en forhøjet afregningspris for elektricitet produceret på vedvarende energiressourcer, som vil gøre det mere attraktivt at producere elektricitet baseret på risskaller som brændsel. For at opnå bedre afregningspriser, skal der ske en revurdering af den eksisterende SPP-aftale (Small Power Producer). Der bør desuden iværksættes en omstrukturering af elektricitetssalget, så MEA (Metropolitan Electricity Authority) og PEA (Provincial Electricity Authority) bliver i stand til at sælge elektricitet direkte til forbrugerne. Vi har endvidere fundet, at bureaukratiet er en hindring og om muligt bør simplificeres, desuden har vi fundet at samarbejdet mellem de statslige institutioner skal forbedres og flere statslige institutioner bør have indflydelse på energi planlægningen. Vi mener, at en mere målrettet information omkring teknologiske muligheder i forbindelse med udnyttelsen af risskaller, kan fremme rismøllens interesse for at blive elektricitetsproducenter. Vi ser ligeledes at mulighederne ved bedre information til rismølle ejerne, omkring eksisterende støtteordninger ved produktion af elektricitet baseret på vedvarende energikilder kan fremme udnyttelsen af risskallerne. Andre muligheder består i at forbedre informationsudvekslingen mellem statslige institutioner, vidensinstitutioner og private virksomheder. I reguleringen af miljøspørgsmål, bør der iværksættes en stramning af miljøkrav vedrørende affaldshåndteringen for derved at få rismøllerne til at tage stilling til deres affald (risskaller). Desuden skal det fremhæves at det er nødvendigt at fremme den thailandske befolknings miljøbevidsthed gennem information og konkrete programmer.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 maj 2000
Antal sider101
VejledereJan Andersen & Lise Granerud