Forskel i anerkendelse

Kristian B. Michelsen & Karsten E. Kiraz

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektbeskrivelse Udgangspunktet for dette projekt er en undren over anerkendelsesbegrebet og særligt den måde Axel Honneth i ’Kamp om anerkendelse’ reaktualiserer G.W.F. Hegels anerkendelsesteorier på. Vi fandt, at Honneths kategorisering på baggrund af forskellige anerkendelsesformers identitet potentielt medførte et antal socialfilosofiske problemer, der kunne forhindre en tilstrækkelig nuanceret tilgang til feltet. Da der til trods herfor har været en bred anvendelse og et stort fokus på Honneths teori i den sidste tid, mente vi det var nødvendigt at anskue denne i et alternativt perspektiv. Vi valgte at sætte Gilles Deleuze i spil i forhold til ’Kamp om anerkendelse’ for at se, hvilke konstruktive åbninger hans forskelsfilosofi ville kunne tilføre denne. Således er projektet centreret om en redegørelse for to markant forskellige ontologiske tilgange og en undersøgelse af, hvad forskelsfilosofien kan tilføre et højaktuelt hjørne af socialfilosofien. Abstract An astonishment of the recognition concept and especially of the way in which Axel Honneth in his 'The Struggle for Recognition' reintroduces the recognition theories by G.W. F. Hegel is the basis of this project. In the light of the “identity” of various forms of recognition it came to us, that the grouping used by Honneth potentially entailed a number of social-philosophical problems which might prevent a sufficiently balanced intake to the field. In spite of that the theory of Honneth was much in focus and widely applied lately and we thought it was necessary to study this from an alternative perspective. We chose to field Gilles Deleuze next to 'The Struggle for Recognition' to discover which useful openings his philosophy of difference might add to that. Subsequently the project is centred on two distinctly different ontological intakes and an examination of what the theory of difference might contribute to a highly topical corner of the social philosophy.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006

Emneord

  • gentagelse
  • anerkendelse
  • Deleuze
  • filosofi
  • forskel
  • socialfilosofi
  • Honneth
  • ontologi
  • identitet